Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Číslo projektu:MAD Ukrajina–Slovensko
Doba riešenia:01.04.2020–31.03.2022
Zodpovedný riešiteľ:Miroslav Bielik
Spoluriešitelia z ústavu:Ján Vozár, Ladislav Brimich, Jana Dérerová, Dušan Bilčík, Dominika Godová
Ďalší spoluriešitelia:

Institute of Geophysics National Academy of Sciences of Ukraine

Webstránka:
Anotácia:

Hlavnou motiváciou projektu je výpočet nového a originálneho 3D komplexného modelu kôry v regióne Karpatsko-panónskej panvy. Bude založený na výsledkoch získaných 3D gravitačným modelovaním pri zohľadnení ďalších geofyzikálnych obmedzení. Na výpočet 3D modelu kôry použijeme nový program SpaceMap, ktorý je dôležitou súčasťou moderného, jedného z najlepších na svete, algoritmu 3D GMT-AUTO.

Výsledky: