RNDr. Ján Madarás, PhD.


Research interests:

  • Regional geology, Geological maps
  • Crystalline complexes
  • Structural geology and Tecnonics
  • Neotectonics

 

Selected publications:

 

Monographs, chapters in monographs:

Nemčok, Michal, Melichar, Rostislav, Marko, František, Madarás, Ján & Hodáň, Štefan, 1995: Základy štruktúrnej geológie. Monografia, Mineralia Slovaca, (Geocomplex,  Bratislava), 170p. ISBN 80-967018-3-5.

Putiš, Marian, Filová, Ivana, Korikovsky, S.P., Kotov, A.B. & Madarás, Ján, 1997: Layered metaigneous complex of the Veporic basement with features of the Variscan and Alpine thrust tectonics (the Western Carpathians). In: Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca – Monograph., Bratislava, p. 175-196. ISBN 80-967018-7-8.

Jacko, Stanislav, Hók, Jozef & Madarás, Ján, 1997: Pre- and syn-granitoid deformations of the Western Carpathian metamorphic complexes. In: Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca – Monograph., Bratislava, p. 359-370. ISBN 80-967018-7-8.

Matejovič, Igor, Hók, Jozef, Madarás, Ján, Slaninka, Igor & Pritrský, J., 2006: Status of the Deep Geological Disposal Program in the Slovak Republic. In: Witherspoon, P.A. & Bodvarsson, G.S. (Eds.): Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Fourth Worldwide Review, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, LBNL-59808, April 2006, p. 173-190.

madarás, Ján, Bučová, Jana, Broska, Igor & Petrík, Igor, 2014: Petrografia a tektonika historického žulového lomu na severnej terase Bratislavského hradu. In: Musilová, K., Barta, P. & Herucová, A. (eds.) Bratislavský hrad – dejiny, výskum a obnova. Kolektívna monografia prednášok z konferencie konanej v dňoch  22.-23.9.2014 na Bratislavskom hrade v rámci projektu Európskej únie Danube Limes Brand. MúOP a SNM – HM, Bratislava, 277 – 284, ISBN 978-80-971923-7-2.

 

Publications in journals with IF:

Nemčok, Michal, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Marko, František, Coward, M. P., Madarás, Ján, Houghton, J. J. & Bezák, Vladimír, 1998: Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt. Tectonophysics (Elsevier Science  B.V., Amsterdam), Vol. 290, No. 1-2, p. 137-167.

Hrouda, František, Putiš, Marian & Madarás, Ján,  2002: The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). Tectonophysics, (Elsevier Science B.V.,  Amsterdam), Vol. 359, p. 271 – 288.

Putiš, Marian,  Kotov, A.B., Petrík, Igor, Korikovsky, S.P., Madarás, Ján, Salnikova, E.B., Yakovleva, S.Z., Berezhnaya, N.G., Plotkina, Y.V., Kovach, V.P., Lupták, Branislav & Majdán, Michal, 2003: Early-vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. Geol. Carpath., Vol. 54, No. 3, p. 163-174.

Németh, Zoltán, Prochaska, W., Radvanec, Martin, Kováčik, Martin, Madarás, Ján, Koděra, Peter & Hraško, Ľubomír, 2004: Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, China, Vol. 20, No. 4, p. 837 – 854.

Kristeková, Miriam, Moczo, Peter, Labák, Peter, Cipciar, Andrej, Fojtíková, Lucia, Madarás, Ján & Kristek, Jozef, 2008: Time – Frequency Analysis of Explosions in the Ammunition Factory in Novaky, Slovakia. Bulletin of the Seismological Society of America. Vol. 98, No. 5, pp. 2507-2516 (1.743 – IF2007). ISSN 0037-1106.

FOJTÍKOVÁ, Lucia, VAVRYČUK, Václav, CIPCIAR, Andrej & MADARÁS, Ján, 2010: Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia. Tectonophysics, Vol. 492, No. 1-4, p. 213-229. (1.935 – IF2009). ISSN 0040-1951.

VOJTKO, Rastislav, MARKO, František, PREUSSER, Frank, MADARÁS, Ján & KOVÁČOVÁ, Marianna, 2011: Late Quaternary fault activity in the Western Carpathians: evidence from the Vikartovce Fault (Slovakia).  Geologica Carpathica, december 2011, vol. 62, no. 6, p. 563 – 574. DOI: 10.2478/v10096-011-0040-9.  ISSN 1335-0552.

Vojtko, Rastislav, Králiková, Silvia, Jeřábek, Petr, Schuster, Ralf, Danišík, Martin, Fügenschuh, Bernhard, MINÁR, Jozef & Madarás, Ján, 2016: Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). Tectonophysics, Vol. 666, p. 48-65. (1.935 – IF2009). ISSN 0040-1951

 

Publications without IF:

Hók, Jozef , Kováč, Peter  & Madarás, Ján, 1993: Extenzná tektonika západného úseku styčnej zóny gemerika a veporika. Mineralia Slovaca, Vol. 25, No. 3, p. 172-176.

Bezák, Vladimír, Hók, Jozef, Kováč, Peter & Madarás, Ján, 1993: Možnosti tektonickej interpretácie seizmického profilu 2T. In: Rakús, M. & Vozár, J. (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Zbor. ref. GÚDŠ, Bratislava, 287-290. ISBN 80-85314-24-X.

Nemčok, Michal, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Marko, František, Madarás, Ján &  Bezák, Vladimír, 1993: Tektonika Západných Karpát v terciéri. In: Rakús, M. & Vozár, J. (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Zbor. ref. GÚDŠ, Bratislava, 263-267. ISBN 80-85314-24-X.

Madarás, Ján, Putiš, Marián & Dubík, Bohdan,  1994: Štruktúrna charakteristika stredného úseku pohorelskej tektonickej zóny. Mineralia Slovaca, Bratislava, Vol. 26, No. 3, p. 177-191.

Madarás, Ján, Hók, Jozef, Siman, Pavol, Bezák, Vladimír, Ledru, Patrick & Lexa, Ondrej, 1996: Extension tectonics and exhumation of crystalline basement of the Veporicum unit (Central Western Carpathians). Slovak Geol. Mag., 3-4, D. Štúr Publ. Bratislava, p. 179-183.

Kováčik, Miloš, Kováčiková, Mária, Madarás, Ján & Vandlíková, M., 1996: Site selection of a  deep repository of HLRW in relation to geological conditions of Slovak republic. Conference Proceedings. International Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste. Winnipeg, Manitoba, Kanada, p. 123 – 131.

Siman, Pavol, Johan, Vera, Ledru, Patrick, Bezák, Vladimír & Madarás, Ján, 1996: Deformation and P-T condition estimated in “layered migmatites” from southern part of the Veporicum crystalline basement, the Western Carpathians, Slovakia. Slovak Geol. Mag., No. 3-4, D. Štúr Publ. Bratislava, p. 209-213.

Madarás, Ján,  Putiš, Marian & Hók, Jozef, 1999: Štruktúrne črty hercýnskej stavby južnej časti ďumbierskeho kryštalinika (Nízke Tatry, Západné Karpaty). Mineralia Slovaca, Bratislava, 31,1, 17-30.

Madarás, Ján, Ivanička, Ján & Vojtko, Rastislav, 2000: New interpretation of the tectonic position of the Late Paleozoic  – Mesozoic rock sequence in the Nízke Tatry Mts. – eastern part (Western Carpathians). Slov. Geol. Mag., 6, 2-3, D. Štúr Publ. Bratislava, 281-286.

Vojtko, Rastislav, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Madarás, Ján & Filová, Ivana, 2000: Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum. Slov. Geol. Mag., 6, 2-3, D. Štúr Publ. Bratislava, 287-292.

Madarás, Ján & Ivanička, Ján, 2001: Tektonická pozícia mladopaleozoicko – mezozoických komplexov hornín na východných svahoch Kráľovej hole v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 33, 1, 15-28.

Madarás, Ján & Putiš, Marian, 2001: Tektonika a petrografia čiernobalockého komplexu kryštalinika veporika. Geol. Práce, Spr., 105, 55-63.

Madarás, Ján, Kohút, Milan, Ivanička, Ján, Kováčik, Miloš & Marsina, Karol, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-3 (Tribeč). Geol. Práce, Spr., 109, 41-49.

Kohút, Milan, Madarás, Ján, Žáková, Eva, Marsina, Karol & Kováčik, Miloš, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-4 (Žiar). Geol. Práce, Spr., 109, 51-60.

Nagy, Alexander, Töröková, Ingrid, Zlinská, Adriena, Marsina, Karol,  Madarás, Ján & Kováčik, Miloš, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-5 (Rimavská kotlina – Gemerček). Geol. Práce, Spr., 109, 61-72.

Madarás, Ján & Kováčik, Martin (BA), 2005: Rekognoskácia geologickej stavby na vybraných profiloch v kryštaliniku Západných Tatier. Mineralia Slovaca, (Bratislava), 37, 3, 234-237.

Madarás, Ján, 2010:  Štruktúrna geológia v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. In: Madarás, J. & Iglárová, Ľ. (Eds.): Nové výzvy geológie na Slovensku – 70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra., ŠGÚDŠ, Bratislava, 21.10. 2010. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Konferencie, Sympóziá, Semináre, ŠGÚDŠ, Bratislava, 69-78. ISBN 978-80-89343-33-1.

MADARÁS, Ján, PAŽÁK, Peter, FRANEK, Peter & FOJTÍKOVÁ, Lucia, 2011: Tektonická interpretácia zemetrasenia v severnom Maďarsku 29. januára 2011. Mineralia Slovaca, Vol. 43, No. 2, p. 157-162. ISSN 0369-2086; Web ISSN 1338-3523.

Madarás, Ján, fojtíková, Lucia, Hrašna, Miroslav, Petro, Ľubomír, Ferianc, Dušan & briestenský, Miloš, 2012: Vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku na základe záznamov historických zemetrasení a súčasného monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity. Mineralia Slovaca, Vol. 44, No. 4, p. 351- 364, ISSN 0369-2086; Web ISSN 1338-3523.

LIŠČÁK, Pavel, ONDREJKA, Peter, ŠIMEKOVÁ, Júlia, PETRO, Ľubomír, PAUDITŠ, Peter, ŽILKA, Andrej, MAŠLÁROVÁ, Ingrid, IGLÁROVÁ, Ľubica  & MADARÁS, Ján, 2014: Aktuálne havarijné zosuvy na Slovensku (2011 – 2014). Geologické Práce, Správy, 125, 71 – 89.

Madarás, Ján, 2015: Geologická stavba devínskeho hradného vrchu v kontexte hornín použitých na výstavbu Devínskeho hradu. In: Harmadyová, K. (ed.) Hrad Devín 1913 – 2013. 100. výročie začiatku archeologických výskumov na hrade Devín. Zborník príspevkov zo seminára konaného 5. decembra 2013 v Múzeu mesta Bratislavy. MMB, Bratislava, 162 – 182. ISBN 978-80-89636-04-4.

 

Maps and explanations:

Bezák, Vladimír, Dublan, Ladislav, Hraško, Ľubomír, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin (BA), Madarás, Ján, Plašienka, Dušan & Pristaš, Ján, 1999: Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Geologická služba Slovenskej republiky – Bratislava. ISBN 80-85314-98-3

Mello, Ján, Filo, Ivan, Havrila, Milan, Ivanička, Ján, Madarás, Ján, Maheľ, Michal, Németh, Zoltán, Polák, Milan, Pristaš, Ján, Vozár, Jozef, Koša, Eduard & Jacko, Stanislav, jun., 2000: Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Bratislava. ISBN 80-88974-13-5

Ivanička, Ján, Havrila, Milan, Kohút, Milan, Kováčik, Martin (BA), Madarás, Ján, Olšavský, Mário, Hók, Jozef, Polák, Milan, Filo, Ivan, Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Maglay, Juraj, Pristaš, Ján, Buček, Stanislav & Šimon, Ladislav, 2007: Geologická mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Bratislava. ISBN 978-80-88974-90-1.

BEZÁK, Vladimír, ELEČKO, Michal, FORDINÁL, Klement, IVANIČKA, Ján, KALIČIAK, Michal, KONEČNÝ, Vlastimil, KOVÁČIK, Martin (Košice), MAGLAY, Juraj, MELLO, Ján, NAGY, Alexander, POLÁK, Milan, POTFAJ, Michal, BIELY, Anton, BÓNA, Ján, BROSKA, Igor, BUČEK, Stanislav, FILO, Ivan, GAZDAČKO, Ľubomír, GRECULA, Pavol, GROSS, Pavel, HAVRILA, Milan, HÓK, Jozef, HRAŠKO, Ľubomír, JACKO, Stanislav, ml., JACKO, Stanislav, st., JANOČKO, Juraj, KOBULSKÝ, Ján, KOHÚT, Milan, KOVÁČIK, Martin (Bratislava), LEXA, Jaroslav, MADARÁS, Ján, NÉMETH, Zoltán, OLŠAVSKÝ, Mário, PLAŠIENKA, Dušan, PRISTAŠ, Ján, RAKÚS, Miloš, SALAJ, Jozef, SIMAN, Pavol, ŠIMON, Ladislav, TEŤÁK, František, VASS, Dionýz, VOZÁR, Jozef, VOZÁROVÁ, Anna &  ŽEC, Branislav, 2008:  Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor: Vladimír Bezák. Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. ISBN 978-80-89343-21-8.