RNDr. Ján Madarás, PhD.


Oblasť výskumu:

 • regionálna geológia, geologické mapy
 • kryštalinikum
 • štruktúrna geológia a tektonika
 • neotektonika

 

Personálne údaje:

 

Dátum a miesto narodenia: 16. 1. 1967 Poprad – Spišská Sobota

 

Štúdium:

1985 – 1990 (RNDr.): Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

študijný odbor geochémia, základná a ložisková geológia, Katedra mineralógie a petrológie. Diplomová práca:  Geologické a štruktúrno – petrografické pomery v oblasti strednej časti pohorelskej línie na J od Hrona. Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.

1991 – 2001 (PhD.): Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra mineralógie a petrológie, špecializácia: petrológia

Dizertačná práca: Štruktúrna a petrotektonická analýza duktilných domén tatroveporika (Nízke Tatry, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Revúcka vrchovina). Školiteľ: prof. RNDr. Marian Putiš, DrSc.

 

Pracoviská a významné funkcie:

1990 – 2006; 2008 – 2014: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava (1998 – 2006 – predseda Odborovej organizácie zamestnancov; 2008 – 2010 – námestník riaditeľa pre vedu a výskum);

2006 – 2011: Geofyzikálny ústav SAV, Oddelenie seizmológie;

2013 – : Geologický ústav SAV (zástupca riaditeľa 2013 – 2015); od 1.7. 2015 premenovaný na Ústav vied o Zemi SAV (vedúci Geologického odboru).

 

Študijné pobyty:

1992 – Univerzita Tübingen, Nemecko;
1992 – Kolský vedecký inštitút, Kola, Apatity – Rusko;
1992 – Imperial College, Londýn – Veľká Británia;
1994 – Karlova univerzita, Praha, Česko;
1996 – BRGM Orleans – Francúzsko;
2007 – Geofyzikálny ústav AV ČR, Praha, Česko.

 

Najdôležitejšie výsledky:

 • separácia a sukcesia predalpínskych a paleoalpínskych deformačných štruktúr v kryštaliniku Západných Karpát;
 • model paleoalpínskeho deformačného vývoja v tektonickej jednotke veporika;
 • člen výskumného kolektívu pri príprave a realizácii digitálnej geologickej mapy Slovenska v mierke 1: 50 000 a prehľadnej geologickej mapy Slovenska v mierke 1: 200 000;
 • člen výskumného kolektívu v problematike vyhľadávania podzemných úložísk nebezpečného odpadu;
 • neotektonický výskum Slovenska v spojitosti s recentnou seizmicitou, vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku;
 • popularizácia geológie, hlavný autor a editor geologicko – turistickej mapy, sprievodcu a informačných panelov Sandbersko – pajštúnskeho geoparku v južnej časti Malých Karpát.

 

Vedecké projekty (vedenie, koordinácia):

1993–1995: geologické mapovanie, štruktúrny a tektonický výskum v stykovej zóne veporika a gemerika a v nižnoslanskej depresi – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2000–2006: výskum surovinového potenciálu Slovenské rudohorie – JZ časť; geologické mapovanie, verifikácia geofyzikálnych profilov, štruktúrno – tektonický výskum – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2003–2005: príprava a zostavovanie digitálnej mapy SR 1: 50 000 a vysvetliviek k vyčleneným horninovým typom kryštalinika – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2005–2006: regionálny geologický výskum – geologické mapovanie regiónu Považského Inovca v mierke 1: 50 000 – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy;

2007–2010 APVV projekt 0158-06 (NEOTACT) – neotektonický výskum Slovenska v spolupráci s nositeľom projektu – PriF UK Bratislava, koordinátor a vedúci podprojektu pre GFÚ SAV;

2010: projekt: Konferencia „Nové výzvy geológie na Slovensku – 70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra“ – Environmentálny fond – ŠGÚDŠ, vedúci projektu;

2010: projekt: Výzva súčasnej geológie – zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti – Environmentálny fond – ŠGÚDŠ ,vedúci projektu;

2011–2013  úloha č. 207 Čiastkový monitorovací systém – Geologické faktory, podsystém 02 Tektonická a seizmická aktivita územia – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ podsystému;

2011–2014 geologická úloha č. 10 11 Sandbersko – pajštúnsky geopark (SAPAG) – ŠGÚDŠ, zodpovedný riešiteľ úlohy.

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská geologická spoločnosť

 

Členstvo v komisiách a redakčných radách:

 • Člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.1.33 Tektonika pre študijný program Tektonika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (od 2007);
 • Člen Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu učebného odboru s kódom 21 Baníctvo, Geológia a Geotechnika pri Slovenskej banskej komore v Prievidzi (2009 – 2011);
 • Člen Atestačnej komisie Geologického ústavu SAV (2010 – 2015);
 • Člen redakčnej rady časopisu Mineralia Slovaca pri Vydavateľskej rade ŠGÚDŠ v Bratislave (2008 – 2012);
 • Člen Rady recenzentov časopisu European Countryside (2013);
 • Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác; preukaz č. 37/ 1997 (20092013);
 • Člen poradnej rady (Advisory Board) vedeckého karentovaného časopisu Geologica Carpathica (2013-2015), redakčnej rady (Editorial Board) (od 2016);
 • Člen Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Ústavu vied o Zemi SAV (od 2015);
 • Člen komisie č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje) Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) MŠVVŠ SR (od 2016).

 

Ocenenia:

Ďakovný list SGS za budovanie geológie a šírenie dobrého mena a rozvoj Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2015.

 

Výber z publikačnej činnosti:

 

Celkový počet publikovaných textov a manuskriptových správ: 246 (k 10. 7. 2016)

Celkový počet ohlasov: 358, z toho v citačných databázach SCOPUS, WOS: 156 (k 10. 7. 2016)

 

Monografie, kapitoly v monografiách

Nemčok, Michal, Melichar, Rostislav, Marko, František, Madarás, Ján & Hodáň, Štefan, 1995: Základy štruktúrnej geológie. Monografia, Mineralia Slovaca, (Geocomplex,  Bratislava), 170p. ISBN 80-967018-3-5.

Putiš, Marian, Filová, Ivana, Korikovsky, S.P., Kotov, A.B. & Madarás, Ján, 1997: Layered metaigneous complex of the Veporic basement with features of the Variscan and Alpine thrust tectonics (the Western Carpathians). In: Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca – Monograph., Bratislava, p. 175-196. ISBN 80-967018-7-8.

Jacko, Stanislav, Hók, Jozef & Madarás, Ján, 1997: Pre- and syn-granitoid deformations of the Western Carpathian metamorphic complexes. In: Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca – Monograph., Bratislava, p. 359-370. ISBN 80-967018-7-8.

Matejovič, Igor, Hók, Jozef, Madarás, Ján, Slaninka, Igor & Pritrský, J., 2006: Status of the Deep Geological Disposal Program in the Slovak Republic. In: Witherspoon, P.A. & Bodvarsson, G.S. (Eds.): Geological Challenges in Radioactive Waste Isolation. Fourth Worldwide Review, Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA, LBNL-59808, April 2006, p. 173-190.

madarás, Ján, Bučová, Jana, Broska, Igor & Petrík, Igor, 2014: Petrografia a tektonika historického žulového lomu na severnej terase Bratislavského hradu. In: Musilová, K., Barta, P. & Herucová, A. (eds.) Bratislavský hrad – dejiny, výskum a obnova. Kolektívna monografia prednášok z konferencie konanej v dňoch  22.-23.9.2014 na Bratislavskom hrade v rámci projektu Európskej únie Danube Limes Brand. MúOP a SNM – HM, Bratislava, 277 – 284, ISBN 978-80-971923-7-2.

 

Publikácie v časopisoch s IF

Nemčok, Michal, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Marko, František, Coward, M. P., Madarás, Ján, Houghton, J. J. & Bezák, Vladimír, 1998: Tertiary extension development and extension/compression interplay in the West Carpathian mountain belt. Tectonophysics (Elsevier Science  B.V., Amsterdam), Vol. 290, No. 1-2, p. 137-167.

Hrouda, František, Putiš, Marian & Madarás, Ján,  2002: The Alpine overprints of the magnetic fabrics in the basement and cover rocks of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). Tectonophysics, (Elsevier Science B.V.,  Amsterdam), Vol. 359, p. 271 – 288.

Putiš, Marian,  Kotov, A.B., Petrík, Igor, Korikovsky, S.P., Madarás, Ján, Salnikova, E.B., Yakovleva, S.Z., Berezhnaya, N.G., Plotkina, Y.V., Kovach, V.P., Lupták, Branislav & Majdán, Michal, 2003: Early-vs. Late orogenic granitoids relationships in the Variscan basement of the Western Carpathians. Geol. Carpath., Vol. 54, No. 3, p. 163-174.

Németh, Zoltán, Prochaska, W., Radvanec, Martin, Kováčik, Martin, Madarás, Ján, Koděra, Peter & Hraško, Ľubomír, 2004: Magnesite and talc origin in the sequence of geodynamic events in Veporicum, Inner Western Carpathians, Slovakia. Acta Petrologica Sinica, China, Vol. 20, No. 4, p. 837 – 854.

Kristeková, Miriam, Moczo, Peter, Labák, Peter, Cipciar, Andrej, Fojtíková, Lucia, Madarás, Ján & Kristek, Jozef, 2008: Time – Frequency Analysis of Explosions in the Ammunition Factory in Novaky, Slovakia. Bulletin of the Seismological Society of America. Vol. 98, No. 5, pp. 2507-2516 (1.743 – IF2007). ISSN 0037-1106.

FOJTÍKOVÁ, Lucia, VAVRYČUK, Václav, CIPCIAR, Andrej & MADARÁS, Ján, 2010: Focal mechanisms of micro-earthquakes in the Dobrá voda seismoactive area in the Malé Karpaty Mts. (Little Carpathians), Slovakia. Tectonophysics, Vol. 492, No. 1-4, p. 213-229. (1.935 – IF2009). ISSN 0040-1951.

VOJTKO, Rastislav, MARKO, František, PREUSSER, Frank, MADARÁS, Ján & KOVÁČOVÁ, Marianna, 2011: Late Quaternary fault activity in the Western Carpathians: evidence from the Vikartovce Fault (Slovakia).  Geologica Carpathica, december 2011, vol. 62, no. 6, p. 563 – 574. DOI: 10.2478/v10096-011-0040-9.  ISSN 1335-0552.

Vojtko, Rastislav, Králiková, Silvia, Jeřábek, Petr, Schuster, Ralf, Danišík, Martin, Fügenschuh, Bernhard, MINÁR, Jozef & Madarás, Ján, 2016: Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). Tectonophysics, Vol. 666, p. 48-65. (1.935 – IF2009). ISSN 0040-1951

 

Publikácie v časopisoch a zborníkoch bez IF

Hók, Jozef , Kováč, Peter  & Madarás, Ján, 1993: Extenzná tektonika západného úseku styčnej zóny gemerika a veporika. Mineralia Slovaca, Vol. 25, No. 3, p. 172-176.

Bezák, Vladimír, Hók, Jozef, Kováč, Peter & Madarás, Ján, 1993: Možnosti tektonickej interpretácie seizmického profilu 2T. In: Rakús, M. & Vozár, J. (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Zbor. ref. GÚDŠ, Bratislava, 287-290. ISBN 80-85314-24-X.

Nemčok, Michal, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Marko, František, Madarás, Ján &  Bezák, Vladimír, 1993: Tektonika Západných Karpát v terciéri. In: Rakús, M. & Vozár, J. (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. Zbor. ref. GÚDŠ, Bratislava, 263-267. ISBN 80-85314-24-X.

Madarás, Ján, Putiš, Marián & Dubík, Bohdan,  1994: Štruktúrna charakteristika stredného úseku pohorelskej tektonickej zóny. Mineralia Slovaca, Bratislava, Vol. 26, No. 3, p. 177-191.

Madarás, Ján, Hók, Jozef, Siman, Pavol, Bezák, Vladimír, Ledru, Patrick & Lexa, Ondrej, 1996: Extension tectonics and exhumation of crystalline basement of the Veporicum unit (Central Western Carpathians). Slovak Geol. Mag., 3-4, D. Štúr Publ. Bratislava, p. 179-183.

Kováčik, Miloš, Kováčiková, Mária, Madarás, Ján & Vandlíková, M., 1996: Site selection of a  deep repository of HLRW in relation to geological conditions of Slovak republic. Conference Proceedings. International Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste. Winnipeg, Manitoba, Kanada, p. 123 – 131.

Siman, Pavol, Johan, Vera, Ledru, Patrick, Bezák, Vladimír & Madarás, Ján, 1996: Deformation and P-T condition estimated in „layered migmatites“ from southern part of the Veporicum crystalline basement, the Western Carpathians, Slovakia. Slovak Geol. Mag., No. 3-4, D. Štúr Publ. Bratislava, p. 209-213.

Madarás, Ján,  Putiš, Marian & Hók, Jozef, 1999: Štruktúrne črty hercýnskej stavby južnej časti ďumbierskeho kryštalinika (Nízke Tatry, Západné Karpaty). Mineralia Slovaca, Bratislava, 31,1, 17-30.

Madarás, Ján, Ivanička, Ján & Vojtko, Rastislav, 2000: New interpretation of the tectonic position of the Late Paleozoic  – Mesozoic rock sequence in the Nízke Tatry Mts. – eastern part (Western Carpathians). Slov. Geol. Mag., 6, 2-3, D. Štúr Publ. Bratislava, 281-286.

Vojtko, Rastislav, Hók, Jozef, Kováč, Peter, Madarás, Ján & Filová, Ivana, 2000: Geological structure and tectonic evolution of the Southern Veporicum. Slov. Geol. Mag., 6, 2-3, D. Štúr Publ. Bratislava, 287-292.

Madarás, Ján & Ivanička, Ján, 2001: Tektonická pozícia mladopaleozoicko – mezozoických komplexov hornín na východných svahoch Kráľovej hole v Nízkych Tatrách. Mineralia Slovaca, 33, 1, 15-28.

Madarás, Ján & Putiš, Marian, 2001: Tektonika a petrografia čiernobalockého komplexu kryštalinika veporika. Geol. Práce, Spr., 105, 55-63.

Madarás, Ján, Kohút, Milan, Ivanička, Ján, Kováčik, Miloš & Marsina, Karol, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-3 (Tribeč). Geol. Práce, Spr., 109, 41-49.

Kohút, Milan, Madarás, Ján, Žáková, Eva, Marsina, Karol & Kováčik, Miloš, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-4 (Žiar). Geol. Práce, Spr., 109, 51-60.

Nagy, Alexander, Töröková, Ingrid, Zlinská, Adriena, Marsina, Karol,  Madarás, Ján & Kováčik, Miloš, 2004: Geologické vyhodnotenie štruktúrno – oporného vrtu RAO-5 (Rimavská kotlina – Gemerček). Geol. Práce, Spr., 109, 61-72.

Madarás, Ján & Kováčik, Martin (BA), 2005: Rekognoskácia geologickej stavby na vybraných profiloch v kryštaliniku Západných Tatier. Mineralia Slovaca, (Bratislava), 37, 3, 234-237.

Madarás, Ján, 2010:  Štruktúrna geológia v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. In: Madarás, J. & Iglárová, Ľ. (Eds.): Nové výzvy geológie na Slovensku – 70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra., ŠGÚDŠ, Bratislava, 21.10. 2010. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Konferencie, Sympóziá, Semináre, ŠGÚDŠ, Bratislava, 69-78. ISBN 978-80-89343-33-1.

MADARÁS, Ján, PAŽÁK, Peter, FRANEK, Peter & FOJTÍKOVÁ, Lucia, 2011: Tektonická interpretácia zemetrasenia v severnom Maďarsku 29. januára 2011. Mineralia Slovaca, Vol. 43, No. 2, p. 157-162. ISSN 0369-2086; Web ISSN 1338-3523.

Madarás, Ján, fojtíková, Lucia, Hrašna, Miroslav, Petro, Ľubomír, Ferianc, Dušan & briestenský, Miloš, 2012: Vymedzenie seizmicky aktívnych oblastí na Slovensku na základe záznamov historických zemetrasení a súčasného monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity. Mineralia Slovaca, Vol. 44, No. 4, p. 351- 364, ISSN 0369-2086; Web ISSN 1338-3523.

LIŠČÁK, Pavel, ONDREJKA, Peter, ŠIMEKOVÁ, Júlia, PETRO, Ľubomír, PAUDITŠ, Peter, ŽILKA, Andrej, MAŠLÁROVÁ, Ingrid, IGLÁROVÁ, Ľubica  & MADARÁS, Ján, 2014: Aktuálne havarijné zosuvy na Slovensku (2011 – 2014). Geologické Práce, Správy, 125, 71 – 89.

Madarás, Ján, 2015: Geologická stavba devínskeho hradného vrchu v kontexte hornín použitých na výstavbu Devínskeho hradu. In: Harmadyová, K. (ed.) Hrad Devín 1913 – 2013. 100. výročie začiatku archeologických výskumov na hrade Devín. Zborník príspevkov zo seminára konaného 5. decembra 2013 v Múzeu mesta Bratislavy. MMB, Bratislava, 162 – 182. ISBN 978-80-89636-04-4.

 

Regionálne a prehľadné geologické mapy a textové vysvetlivky k mapám

Bezák, Vladimír, Dublan, Ladislav, Hraško, Ľubomír, Konečný, Vlastimil, Kováčik, Martin (BA), Madarás, Ján, Plašienka, Dušan & Pristaš, Ján, 1999: Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Geologická služba Slovenskej republiky – Bratislava. ISBN 80-85314-98-3

Mello, Ján, Filo, Ivan, Havrila, Milan, Ivanička, Ján, Madarás, Ján, Maheľ, Michal, Németh, Zoltán, Polák, Milan, Pristaš, Ján, Vozár, Jozef, Koša, Eduard & Jacko, Stanislav, jun., 2000: Geologická mapa Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Bratislava. ISBN 80-88974-13-5

Ivanička, Ján, Havrila, Milan, Kohút, Milan, Kováčik, Martin (BA), Madarás, Ján, Olšavský, Mário, Hók, Jozef, Polák, Milan, Filo, Ivan, Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Maglay, Juraj, Pristaš, Ján, Buček, Stanislav & Šimon, Ladislav, 2007: Geologická mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny. Regionálne geologické mapy Slovenska 1: 50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – Bratislava. ISBN 978-80-88974-90-1.

BEZÁK, Vladimír, ELEČKO, Michal, FORDINÁL, Klement, IVANIČKA, Ján, KALIČIAK, Michal, KONEČNÝ, Vlastimil, KOVÁČIK, Martin (Košice), MAGLAY, Juraj, MELLO, Ján, NAGY, Alexander, POLÁK, Milan, POTFAJ, Michal, BIELY, Anton, BÓNA, Ján, BROSKA, Igor, BUČEK, Stanislav, FILO, Ivan, GAZDAČKO, Ľubomír, GRECULA, Pavol, GROSS, Pavel, HAVRILA, Milan, HÓK, Jozef, HRAŠKO, Ľubomír, JACKO, Stanislav, ml., JACKO, Stanislav, st., JANOČKO, Juraj, KOBULSKÝ, Ján, KOHÚT, Milan, KOVÁČIK, Martin (Bratislava), LEXA, Jaroslav, MADARÁS, Ján, NÉMETH, Zoltán, OLŠAVSKÝ, Mário, PLAŠIENKA, Dušan, PRISTAŠ, Ján, RAKÚS, Miloš, SALAJ, Jozef, SIMAN, Pavol, ŠIMON, Ladislav, TEŤÁK, František, VASS, Dionýz, VOZÁR, Jozef, VOZÁROVÁ, Anna &  ŽEC, Branislav, 2008:  Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor: Vladimír Bezák. Ministerstvo životného prostredia SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. ISBN 978-80-89343-21-8.

 

Popularizačné geologické publikácie

BEZÁK, Vladimír (Ed.), FLEISCHER, Peter, HANZEL, Vladimír, CHOVANCOVÁ, Barbara, KOREŇ, Milan, KYSELOVÁ, Zuzana, MADARÁS, Ján, MAGLAY, Juraj, OSTROŽLÍK, Marian, PAVLARČÍK, Stanislav, REICHWALDER, Peter, BOHUŠ, Ivan, ČURLÍK, Ján, FERENC, Štefan, MICHALÍK, Dominik, SOJÁK, Marián, KUCHARIČ, Ľudovít, OLŠAVSKÝ, Mário, GROSS, Pavel, SÝKORA, Milan, BORECKA, Agnieszka, DANEL, Weronika, DERKACZ, Magda, GAŹDZICKA, Elźbeta, IWANOW, Andrzej, PIOTROWSKA, Krystina & ZABIELSKI, Ryszard, 2011: Sprievodca ku geologickej mape Tatier 1 : 50 000. Ministerstvo životného prostredia; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra; Štátne lesy TANAP-u; Państwowy Instztut Geologiczny – Państwowy Institut Badawczy, ŠGÚDŠ, Bratislava. 100 p. ISBN 978-80-89343-55-3.

Madarás, Ján (ed.), Baráth, Ivan, Biskupič, Radoslav, Ferenc, Štefan, Gargulák, Milan, Gaži, Pavol, Lehotský, Roman, Kohút, Milan, Kováčik, Martin (BA), Maglay, Juraj, Malík, Peter, Nagy, Alexander, Pivko, Daniel, Plašienka, Dušan, Šimon, Ladislav, Šoltés, Stanislav, Vlačiky, Martin & Zlinská, Adriena, 2014: Sprievodca Sandbersko – pajštúnskym geoparkom. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava, 104 p. ISBN 978-80-8174-000-8.

BROSKA, Igor, BALÁŽ, Peter, BEZÁK, Vladimír, BRIMICH, Ladislav, ĎURIŠOVÁ, Anna, HUDÁČKOVÁ, Natália, JELEŇ, Stanislav,  KOVÁČOVÁ, Marianna, LEXA, Jaroslav, MADARÁS, Ján, MALÍK, Peter,  MICHALÍK, Jozef, NELIŠEROVÁ, Eva, ORFÁNUS, Tomáš, PAŽÁK, Peter, PETRÍK, Igor, PORUBČAN, Vladimír, PUŠKELOVÁ, Ľubica, SIMAN, Pavol, SLÁDEK, Ján, STAREK, Dušan, ŠEFČÁKOVÁ, Alena,  ZAHRADNIKOVÁ, Barbara  & ŽENIŠOVÁ, Zlatica, 2015: Planéta, na ktorej žijeme. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 176 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.

 

Popularizačné články s geologickou tematikou

Madarás, Ján, 1996: Muránsky zlom. Krásy Slovenska, Bratislava, roč. 73,.č. 5-6, s. IV-V.

Madarás, Ján, Pažák, Peter, Kristeková, Miriam, Fojtíková, Lucia, Labák, Peter & Cipciar, Andrej, 2008: Zemetrasenia na Slovensku. Enviromagazín, MŽP SR a SAŽP, Banská Bystrica, r. 13, č. 05/2008, s. 4-7, príloha s. 5-7. ISSN 1335-1877.

Madarás, Ján, 2010: Prepólovanie Zeme: Hrozí zánik civilizácie? Quark, január 2010, s. 22.

NAGY, Alexander, MADARÁS, Ján & MARTINSKÝ, Ladislav, 2010: Prečo zostavovať nové a aktualizovať staršie geologické mapy? Enviromagazín, časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia, roč. 15, č. 2, s. 26-27. ISSN 1335-1877.

MADARÁS, Ján, 2011: Posledné zemetrasenie v severnom Maďarsku: máme sa obávať ďalších otrasov? Enviromagazín, časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia, roč. 16, č. 1, s. 22-23. ISSN 1335-1877.

Madarás, Ján, Šoltés, Stanislav & Martinský, Ladislav, 2013: Staré banské diela v ústí Žiarskej doliny v Západných Tatrách. Montanrevue, Vol. 6, No. 1, p. 8-11.  ISSN 1337-9682.

Madarás, Ján, Gargulák, Milan, Šoltés, Stanislav, Kráľ, Jozef, Lehotský, Roman, Ondrus, Peter & Chmulík, Michal, 2013: Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí – jediné zachovalé banské dielo na ťažbu bridlice na Slovensku.  Montanrevue, Vol. 6, No. 1, p. 20-22.  ISSN 1337-9682.

Madarás, Ján & Kuruc, Jakub, 2015: Národná kultúrna pamiatka – delostrelecké kaverny z prvej svetovej vojny na Devínskej Kobyle – Dúbravskej hlavici (História a geológia). Montanrevue, Vol. 8, No. 1, p. 8-9, 22-24.  ISSN 1337-9682.

Madarás, Ján, 2015: Najstaršie geologické dejiny Dúbravky, ako ju zemské sily formovali. Dúbravské noviny, Vol. 17, No. 1-2, 12-13.

Madarás, Ján, 2015: O mori, ktoré obmývalo ostrov Devínska Kobyla, ale aj o jeho čudesných zvieracích obyvateľoch. Dúbravské noviny, Vol. 17, No. 3-4, 12-13.

MADARÁS, Ján, 2016: S geológom na Everest. Týždenník .týždeň, č. 23, 6.6. 2016, s. 38-39.

 

Odborná účasť na príprave výstavných a muzeálnych expozícií, učebných pomôcok a geologických informačných tabúľ

2003: Výstava  – Slovensko, prírodný klenot v srdci Európy, 16.2. – 30.6.2003,  SNM, Prírodovedné múzeum, (ŠGÚDŠ), reinštalácie v Banskej Bystrici, Martine, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Košiciach v rokoch 2003-2005.

2008-2009: Výstava v rámci Medzinárodného roku Zeme – Planéta, na ktorej žijeme, 25.11.2008 – 30.6.2009, SNM, Prírodovedné múzeum, Bratislava, reinštalácie v Sp. N. Vsi, Martine a Komárne v rokoch 2009 – 2012;

2010: Zabezpečenie a realizácia nástennej geologickej mapy Slovenska v pre základné a stredné školy v rámci vyučovania geológie (pre PUBLICOM s.r.o. Prievidza, v ponuke od jesene 2010);

2010:  Príprava panelu geológia pre náučný chodník Vernár – Kráľova hoľa (otvorenie NCH začiatkom októbra 2010  vo Vernári)

2010: Výtvarná súťaž pre základné umelecké školy na tému: Geológia a životné prostredie, prírodné zaujímavosti v mojom okolí. Do súťaže prišlo vyše 500 prác z 37 ZUŠ z celého Slovenska;

2010: Zabezpečenie výroby a inštalácie 8 vitrín na prezentáciu zbierkového fondu ŠGÚDŠ – minerálov zo Slovenska; všetky exponáty (vyše 300 kusov minerálov získaných vo forme darov; slávnostné sprístupnenie zbierok bolo 20.10.2010 v zasadačke budovy Geofondu ŠGÚDŠ v Bratislave;

2013: odborná príprava materiálu a textov na poštové známky a obálky prvého dňa vydania v rámci emisie Ochrana prírody: Slovenské minerály – Drahý opál z Dubníka (č. emisie 548) a Žezlový kremeň zo Šobova (č. emisie 549) – spolupráca s POFIS, Slovenská pošta;

2014-2015: príprava a realizácia 10 informačných tabúľ v slovenskom a anglickom jazyku na území Sandbersko – pajštúnskeho geoparku v južnej časti Malých Karpát.

 

Významné mediálne výstupy

2010: O geológii – SRO – rádio Devín (živé vysielanie zo štúdia, relácia Solárium), 5.11.2010, 13:00 – 13:30 hod.;

2011: O zemetrasení v Japonsku – hosť relácie moderátora Š. Hríba Večer pod lampou, STV 2, 7. 4. 2011, s Vladimírom Slugeňom, Martinom Mojžišom a Andrejom Bánom;

2012: Sandbersko – pajštúnsky geopark – SRO – rádio Regina (živé vysielanie zo štúdia, relácia Magazín Rádia Regina), 15.3. 2012 – 11:00 – 12:00 hod.;

2014: Geológia v okolí Bratislavy, geologická minulosť Slovenska. Nočná pyramída, SRO, 2.5. 2014;

2014: Rozhovory cez polnoc: Zánik civilizácií – TA3, 31.5. 2014, s Ondrejom Hercom;

2014: O živelnej pohrome v Terchovej a Vrátnej,  Hosť v štúdiu, TA3, 28.7. 2014;

2014: Rozhovory cez polnoc: Tajuplná Zem – TA3, 13.9. 2014, s Ladislavom Šimonom;

2015: Prírodný skvost vedľa metropoly – rozhovor s Branislavom Sobinkovičom pre Enviromagazín – 12.5. 2015, publikované v Enviromagazíne č. 2/2015 str. 30 – 31;

2016: Ako ísť na záchod v 8000 m n.m.? alebo Slováci na Evereste. Hostia moderátora Michala Novotu – Vladimír Štrba (horolezec) a Ján Madarás (expedičný geológ). Diskusia spojená s premietaním fotografií z horolezeckej expedície Everest Hard Way 2016 na 20. ročníku hudobného festivalu Pohoda. Stan týždenníka .týždeň, Trenčín, 9.7. 2016, 9.00 – 9.50 hod.