RNDr. Silvia Antolíková, PhD.


Research interests:
  • micropaleontology – calcareous nanofosílie
  • paleoecology
  • paleo oceanography
  • bio stratigraphy
  • Paleogene and Neogene sediments in the zoning of marine basins of the Western Carpathians based on calcareous nanofosílií
Education:

1992 – 1997 (Mgr.) Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and Palaeontology

2002 – 2004 Teaching qualification to teach the subject Geology, Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences,

2005 – 2009 (PhD.) Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and Palaeontology

2006 – 2008 (RNDr.) Comenius University Bratislava, Faculty of Natural Sciences,  Department of Geology and Palaeontology

2012 – Professional competence for the implementation of geological works (5/2012 – 5/2017)

Work experiences:

2009 – Geological Institute of SAS (scientist and the media communications worker); 1.7. 2015 renamed the Earth Science Institute of the SAS.

 

The most important results:
  •  Biostratigraphic and paleoenvironmental analysis sediments from the Paleogene basins in the Western Carpathians
  •  Determination of boundaries Eocene / Paleocene and Eocene / Oligocene in the Paleogene basins of Western Carpathians based on calcareous nannofossils
  •  Identifying Middle Miocene nannoplankton Zones in the Neogene basins of the Western Carpathians
  •  The study of Mesozoic calcareous nannofossils from Jurassic sediments in the Western Carpathians
  •  Popularization of science results

 

Research projects (management, coordination):

1999 – 2002 Grant UK – Calcareous nannofossils from the Neogene basins in the Western Carpathians; Funding Source: Comenius University in Bratislava

2011- 2013, Changes in the assemble of calcareous nannofossils during the great climatic changes; Funding Source: VEGA-2/0145/1

2014 – 2016, Biostratigraphic and palaeoenvironmental analysis of the Lower to Middle Jurrasic sequences of the selected localities of the Western Carpathians; Funding Source: VEGA-2/0094/14

Cooperator:

2008-2010, 2011 – Projekt CBEP – “Climate & Biota of the Early Paleogene“(The principal investigator:: RNDr. Ján Soták, CSc.); Funding Source: APVV-0109-07.

2012 – 2015, Paleoenvironmental record of global system instability in the Late Cretaceous and Paleogene Formations of the Western Carpathians: changes of the physical and life conditions in time of biotic crisis, climatic extremes, impacts and syngenetic volcanisms. The principal investigator: RNDr. Ján Soták, CSc.; Funding Source: VEGA-2/0042/12.

2010-2015, Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (Centre of excelence for integrated research of the Earth’s geosphere) The principal investigator:: RNDr. Ján Soták, CSc.; Funding Source: ITMS 26220120064;

2015 – 2019: Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins The principal investigator:: RNDr. Ján Soták, CSc.; Funding Source: APVV-14-0118

 

Membership in scientific organizations:

Slovak Geological Society (SGS) – scientific secretary SGS

 

Awards:

SGS letter of thanks for geology building and expansion the reputation and the development of Slovak Geological Society in 2013.

 

Selected publications:

Publications in journals with IF

OZDÍNOVÁ, Silvia – SOTÁK, Ján. Oligocene-Early Miocene planktonic microbiostratigraphy and paleoenvironments of the South Slovakian Basin (Lučenec Depression). In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 6, p. 451-470. (0.835 – IF2013).

Other Publications:

OZDÍNOVÁ, S. 2008: Bádenské vápnité nanofosílie z vrtu Gajary 23 (viedenská panva). Mineralia Slovaca, ŠGÚDŠ, Bratislava, 40, 135-140.

OZDÍNOVÁ, S. 2008: Badenian calcareous nannofossils from Semerovce ŠV – 8 and Cífer boreholes (Danube Basin). Mineralia Slovaca, ŠGÚDŠ, Bratislava, 40, 135-140.

OZDÍNOVÁ,S. 2010. Reticulofenestra ornata – endemická vápnitá nanofosília v oligocénnych sedimentoch Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 429-438. (2010 – GeoRef). ISSN 0369-2086.

OZDÍNOVÁ, S. 2012. Redepozície paleogénnych vápnitých nanofosílií v neogénnych sedimentoch na severnom okraji Dunajskej panvy: zdroj údajov o zdvihu a erózii substrátov. In Mineralia Slovaca, 2012, vol. 44, no. 3, s. 257-266. ISSN 0369-2086.

OZDÍNOVÁ, S. 2013. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10. ISSN 0369-2086.

OZDÍNOVÁ, S. 2011. Skáčuci šváb “Skok svaba” – svetový úspech slovenského paleontológa z Geologického ústavu SAV. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2011, roč. 43, č. 2, s. 190.

Zlínska, A., Halásová, E., Antolíková, S., 1997: Zhodnotenie foraminiferových a nanoplanktónových spoločenstiev z vrtu VTB – 1 (Bruty, JV časť Podunajskej panvy). Zemní plyn a nafta, Hodonín, 42,2,157 – 167.

Monographs, reports:

Halásová E., Antolíková S., 1997: Určenie a biostratigrafické vyhodnotenie vápnitého nanoplanktónu z neogénnych sedimentov Západných Karpát. 30s., Archív GSSR, nov. l997. Bratislava. Pre potreby riešenia VTP  17-517-O2 “Regionálny geologický výskum SR-V.etapa-čiastková úloha  172/10- Biostratigrafia  fanerozoika Západných Karpát.

Antolíková, S. 1997: Biostratigrafia bádenu viedenskej a podunajskej panvy na základe vápnitého nanoplanktónu. Diplomová práca, PRIRFUK, Bratislava, 84.

Antolíková, S. 1998: Vápnitý nanoplanktón v strednomiocénnych sedimentoch viedenskej a dunajskej panvy – indikátor veku a bioeventov. Minimová práca. Katedra geológie a paleontológie, PRIRFUK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie vrtu GTD – 1.., Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie.vrtu GTD – 2., Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie.vrtu Kúty 45. Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Ozdínová, S. 2007: Využitie vápnitého nanoplanktónu v stratigrafii, ekológii a interpretácii paleooceánologických režimov. Manuskript. Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava, 87.

Ozdínová, S. 2008: Stanovenie hranice zón vápnitého nanoplanktónu NN5/NN6 v neogénnych panvách Západných Karpát. Manuskript. Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava, 87.

Ozdínová, S. 2009: Vápnité nanofosílie paleogénnych a neogénnych súvrství Západných Karpát: biostratigrafická klasifikácia a paleoekológia : dizertačná práca. Bratislava, 2009. 192 s. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.