RNDr. Silvia Antolíková, PhD.


Oblasť výskumu:
  • mikropaleontológia – vápnité nanofosílie
  • paleoekológia
  • paleooceánografia
  • biostratigrafia
  • paleogénna a neogénna zonácia morských sedimentov v panvách Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií

 

Štúdium:

1992 – 1997 (Mgr.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2002 – 2004 Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu geológia, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

2005 – 2009 (PhD.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2006 – 2008 (RNDr.) Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2012 – Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (2012 –

 

Pracoviská:

2009Geologický ústav SAV (vedecký pracovník a pracovník pre mediálnu komunikáciu); od 1.7. 2015 premenovaný na Ústav vied o Zemi SAV.

 

Najdôležitejšie výsledky:
  • stanovenie hranice eocén/paleocén a eocén/oligocén v paleogénnych panvách Západných Karpát na základe vápnitých nanofosílií
  • určenie strednomiocénnych nanoplanktónových zón v neogénnych panvách Západných Karpát
  • štúdium mezozoických vápnitých nanofosílií v jurských sedimentoch Západných Karpát
  • popularizácia vedy

 

Vedecké projekty (vedenie, koordinácia):

Hlavný riešiteľ:

1999 – 2002 Grant UK – Vápnité nanofosílie v neogénnych panvách Západných Karpát; zdroj financovania: Univerzita Komenského

2011- 2013, Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí (Changes in the assemble of calcareous nannofossils during the great climatic changes); zdroj financovania: VEGA, č. projektu: VEGA-2/0145/1

2014 – 2016, Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát (Biostratigraphic and palaeoenvironmental analysis of the Lower to Middle Jurrasic sequences of the selected localities of the Western Carpathians); zdroj financovania: VEGA. č. projektu: VEGA-2/0094/14

Spoluriešiteľ:

2008-2010, 2011 – Projekt CBEP – “Climate & Biota of the Early Paleogene“ Riešitelia: RNDr. Ján Soták, CSc.; zdroj financovania: APVV; č. projektu: APVV-0109-07.

2012 – 2015, Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu. (Paleoenvironmental record of global system instability in the Late Cretaceous and Paleogene Formations of the Western Carpathians: changes of the physical and life conditions in time of biotic crisis, climatic extremes, impacts and syngenetic volcanisms. ) Zodpovedný riešiteľ: Ján Soták; zdroj financovania: VEGA , č. projektu: VEGA-2/0042/12.

2010-2015, Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme (Centre of excelence for integrated research of the Earth’s geosphere) Zodpovedný riešiteľ: Ján Soták; Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220120064;

2015 – 2019: Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát (Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins ) Zodpovedný riešiteľ: Ján Soták; Evidenčné číslo projektu: APVV-14-0118

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská geologická spoločnosť (SGS) – vedecký tajomník SGS

 

Ocenenia:

Ďakovný list SGS za budovanie geológie a šírenie dobrého mena a rozvoj Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2013.

 

Vybrané publikácie:

Publikácie v časopisoch s IF

OZDÍNOVÁ, Silvia – SOTÁK, Ján. Oligocene-Early Miocene planktonic microbiostratigraphy and paleoenvironments of the South Slovakian Basin (Lučenec Depression). In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 6, p. 451-470. (0.835 – IF2013).

 

Nekarentované domáce:

OZDÍNOVÁ, S. 2008: Bádenské vápnité nanofosílie z vrtu Gajary 23 (viedenská panva). Mineralia Slovaca, ŠGÚDŠ, Bratislava, 40, 135-140.

OZDÍNOVÁ, S. 2008: Badenian calcareous nannofossils from Semerovce ŠV – 8 and Cífer boreholes (Danube Basin). Mineralia Slovaca, ŠGÚDŠ, Bratislava, 40, 135-140.

OZDÍNOVÁ,S. 2010. Reticulofenestra ornata – endemická vápnitá nanofosília v oligocénnych sedimentoch Západných Karpát. In Mineralia Slovaca, 2010, vol. 42, no. 4, p. 429-438.

OZDÍNOVÁ, S. 2012. Redepozície paleogénnych vápnitých nanofosílií v neogénnych sedimentoch na severnom okraji Dunajskej panvy: zdroj údajov o zdvihu a erózii substrátov. In Mineralia Slovaca, 2012, vol. 44, no. 3, s. 257-266. ISSN 0369-2086.Typ: ADFB

OZDÍNOVÁ, S. 2013. Paleoecological evaluation of calcareous nannofossils from the Eocene and Oligocene sediments of the Subtatric Group of the Western Carpathians. In Mineralia Slovaca, 2013, vol. 45, no. 1, p. 1-10.

OZDÍNOVÁ, S. 2011. Skáčuci šváb „Skok svaba“ – svetový úspech slovenského paleontológa z Geologického ústavu SAV. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2011, roč. 43, č. 2, s. 190.

 

Nekarentovane zahraničné:

Zlínska, A., Halásová, E., Antolíková, S., 1997: Zhodnotenie foraminiferových a nanoplanktónových spoločenstiev z vrtu VTB – 1 (Bruty, JV časť Podunajskej panvy). Zemní plyn a nafta, Hodonín, 42,2,157 – 167.

 

Monografie, správy:

Halásová E., Antolíková S., 1997: Určenie a biostratigrafické vyhodnotenie vápnitého nanoplanktónu z neogénnych sedimentov Západných Karpát. 30s., Archív GSSR, nov. l997. Bratislava. Pre potreby riešenia VTP  17-517-O2 „Regionálny geologický výskum SR-V.etapa-čiastková úloha  172/10- Biostratigrafia  fanerozoika Západných Karpát.

Antolíková, S. 1997: Biostratigrafia bádenu viedenskej a podunajskej panvy na základe vápnitého nanoplanktónu. Diplomová práca, PRIRFUK, Bratislava, 84.

Antolíková, S. 1998: Vápnitý nanoplanktón v strednomiocénnych sedimentoch viedenskej a dunajskej panvy – indikátor veku a bioeventov. Minimová práca. Katedra geológie a paleontológie, PRIRFUK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie vrtu GTD – 1.., Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie.vrtu GTD – 2., Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Kováč, M., Aubrecht, R., Baráth, I., Halásová, E., Hudáčková, N., Kováčová – Slámková, M., Marko, F., Sýkora, M., Španihelová, E., Antolíková, S. 1998: Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie.vrtu Kúty 45. Manuskript, Archív katedry geológie a paleontológie, Prír. f. UK, Bratislava.

Ozdínová, S. 2007: Využitie vápnitého nanoplanktónu v stratigrafii, ekológii a interpretácii paleooceánologických režimov. Manuskript. Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava, 87.

Ozdínová, S. 2008: Stanovenie hranice zón vápnitého nanoplanktónu NN5/NN6 v neogénnych panvách Západných Karpát. Manuskript. Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava, 87.

Ozdínová, S. 2009: Vápnité nanofosílie paleogénnych a neogénnych súvrství Západných Karpát: biostratigrafická klasifikácia a paleoekológia : dizertačná práca. Bratislava, 2009. 192 s. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.