Centrum excelentnosti vzniklo v rámci projektov štrukturálnych fondov EÚ "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme" (ITMS: 26220120064) a "Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme" (ITMS: 26210120013).

Hlavné prínosy projektov:

  • získanie Centra excelentnosti ako novej preferovanej formy organizácie vedy na Slovensku. Vytvorenie prvého centra excelentnosti v odbore geovied na Slovensku.
  • vybavenie pracovísk špičkovou prístrojovou technikou, ktorá zvýši úroveň vedeckých výsledkov našich organizácií i geovied na Slovensku.
  • integrácia výskumných tímov Geologického ústavu SAV, Ústavu geotechniky SAV a Technickej univerzity Zvolen na báze inovatívnych smerov výskumu (biochronológia, paleoekológia, paleobiológia, paleoklimatológia, environmentálna geológia, geobiológia, paleolimnológia, bioklimatológia, pedogenéza, výskum minerálnych nanočastíc, atď.
  • motivačné stimuly pre skvalitnenie vedeckej práce riešiteľov projektu, personálne posilnenie pracovísk zapojených do projektu (vytvorenie postdoktorandských a technických miest, obsadenie pozícií doktorandov).
  • vyrovnanie disparít vo vedeckej základni Slovenska a posilnenie regionálnych pracovísk vedeckého výskumu

Vedecký program centra excelentnosti a vedecké aktivity projektu:

  • Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme (cieľ aktivity: vysokorozlišovacia stratigrafia, stratotypy, environmentálna mikropaleontológia, biodiverzita v priestore a čase, evolučné a radiačné eventy)
  • Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej kôry (cieľ aktivity: tektogenéza paniev, interpretácia kôrových procesov, tlakovo-teplotné podmienky, litosférické fluidá, termotektonický vývoj).
  • Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny (cieľ aktivity: biogeochemické procesy, interakcia biotických a abiotických zložiek , remediácia banských záťaží, minerálne aerosóly, ozdravenie baníckej krajiny).
  • Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry (cieľ aktivity: látkovo-energetické toky v pôdnych substrátoch, interakcia pôdnych mikroorganizmov a minerálnych častíc, tvorba sorbčného komplexu pôd, regulácia klimatických zmien.

Vedecké laboratóriá centra excelentnosti na Ústave vied o Zemi SAV: