Vedecká rada ÚVZ SAV, v. v. i.

Predseda:

Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, DrSc.

Členovia:

RNDr. Igor BROSKA, DrSc.

RNDr. Marian JANÁK, DrSc.

RNDr. Igor PETRÍK, DrSc.

Ing. RNDr. Iveta SMETANOVÁ, PhD.

RNDr. Peter VAJDA, PhD.

Mgr. Fridrich VALACH, PhD.

RNDr. Ján VOZÁR, PhD.

Externí členovia:

Prof. RNDr. Miroslav BIELIK, DrSc., PriF UK

Prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc., PriF UK

Doc. RNDr. Michal ŠUJAN, PhD., PriF UK

Vedecký tajomník

Mgr. Miloš REVALLO, PhD.