Iné projekty

Projekty národných agentúr

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
APVV-19-0150Pavol ZahorecNová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
APVV-18-0107Marian JanákUltravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
APVV-18-0251Rastislav MilovskýVplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny
SK-PT-18-0015Iveta SmetanováRadón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
APVV-17-0555Adam TomašovýchPotenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
SK-KR-18-0008Igor BroskaU-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
APVV-17-0170Jozef MadzinRanoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
APVV-16-0146Ján MadarásMultidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
APVV-16-0482Ján VozárGeofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
APVV-15-0050Pavol SimanModely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
APVV-15-0083Jaroslav LexaKomplexný model polymetalicko-drahokovovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
APVV-15-0292Radovan Kyška-PipíkDeglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
APVV-15-0560Miriam KristekováIdentifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
APVV-14-0118Ján SotákOblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
APVV-14-0278Igor PetríkStabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
APVV-0212-12Jana BučováTektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
APVV-0339-12Jaroslav LexaGenéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
APVV-0429-12Svetlana BičárováMapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
APVV-0436-12Peter VršanskýEvolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
APVV-0662-12Fridrich ValachPrejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA)
VEGA 2/0003/21Milan OnderkaKomplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
VEGA 2/0085/21Miloš RevalloPremenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
VEGA 2/0163/21Radovan Kyška-PipíkLaminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
VEGA 2/0013/20Ján SotákChronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov
VEGA 2/0014/20Fridrich ValachMonitoring geomagnetického poľa a extrémne magnetické poruchy v stredných šírkach
VEGA 2/0028/20Tomáš MikušMineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
VEGA 2/0046/20Martin GálisAnalýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov
VEGA 2/0047/20Vladimír BezákMagnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku
VEGA 2/0056/20Marian JanákMetamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
VEGA 2/0075/20Igor BroskaGenéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
VEGA 2/0100/20Pavol ZahorecHustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní
VEGA 2/0006/19Peter VajdaIntegrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
VEGA-1/0260/19Rastislav MilovskýNový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
VEGA-1/0291/19Stanislava MilovskáImobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
VEGA-2/0008/19Igor PetríkHorninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
VEGA-2/0067/19Rastislav MilovskýKvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
VEGA-2/0090/19Marek VďačnýZloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
VEGA-2/0144/19Kristián CsicsaySúčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
VEGA-2/0169/19Adam TomašovýchPotenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
VEGA 1/0143/18Vratislav HuraiMineralógia, petrogenéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
VEGA 1/0237/18Pavol SimanRodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
VEGA 1/0341/18Radovan Kyška-PipíkPakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies.
VEGA 2/0014/18Dušan StarekSedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
VEGA 2/0015/18Pavol NejedlíkMezo- a mikro-meteorologický prieskum výskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov
VEGA 2/0042/18Peter VršanskýŠváby zo svetových jantárov II
VEGA 2/0083/18Iveta SmetanováČasové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí
VEGA 2/0122/18Juraj HrabovskýČasové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne
VEGA 2/0002/17Fridrich ValachGeomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
VEGA 2/0023/17Tomáš MikušOxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
VEGA 2/0028/17Jozef MadzinMagnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
VEGA 2/0084/17Igor BroskaCharakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
VEGA 2/0186/17Silvia AntolíkováBiostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
VEGA 1/0119/16Rastislav MilovskýVplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
VEGA 1/0462/16Pavol ZahorecRiešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách
VEGA 2/0034/16Ján SotákKorelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
VEGA 2/0057/16Jozef MichalíkMezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločenstiev morských organizmov.
VEGA 2/0060/16Marian JanákVysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
VEGA 2/0067/16Igor PetríkStabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
VEGA 2/0115/16Peter GubaKonvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
VEGA 2/0118/16Vratislav HuraiGenéza fosfátového ložiska Evate v Mozambiku
VEGA 1/0141/15Peter VajdaGeofyzikálny model litosféry Západných Karpát
VEGA 1/0538/15Stanislava MilovskáPorovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy
VEGA 1/0560/15Jaroslav LexaMineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
VEGA 1/0650/15Pavol SimanGeochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
VEGA 1/0664/15Radovan Kyška-PipíkAntropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
VEGA 2/0017/15Dušan StarekIntegrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
VEGA 2/0042/15Peter VajdaImplementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
VEGA 2/0056/15Radovan Kyška-PipíkMultiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
VEGA 2/0067/15Alexandra MarsenićNumerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
VEGA 2/0083/15Iveta SmetanováŠtatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
VEGA 2/0091/15Vladimír BezákKôrové tektonické štruktúry vo východnej časti Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
VEGA 2/0136/15Adam TomašovýchZmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
VEGA 2/0138/15Jaroslav LexaVývoj monogenetických ryolitových vulkánov
VEGA 2/0188/15Lucia FojtíkováSeizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
VEGA 2/0193/15Rastislav MilovskýVek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
VEGA 2/0012/14Peter VršanskýŠváby zo svetových jantárov
VEGA 2/0053/14Svetlana BičárováAtmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
VEGA 2/0089/14Svetlana BičárováDepozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska

Medzinárodné projekty

BAS-SAS-21-06Igor BroskaKorelácia a porovnanie produktov vrchnopermskej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch
SAV-AV ČR-21-02Kristián CsicsayAdriaArray na Slovensku
SAV-AV ČR-21-07Vladimír BezákPorovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
55Ján VozárOd ložiskového k regionálnemu prieskumu
International Visegrad Found (IVF)Igor BroskaVýznam nerastných surovín v ekonomike krajín V4
MAD Ukrajina–SlovenskoMiroslav BielikAplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
MAD Ukrajina–SlovenskoPavol NejedlíkGeofyzikálne príhody a ich bioiklidikácia pomocou mikroorganizmov
EV-C2-004Peter VajdaGravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna
DIGJán VozárSpresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie
Visegrad Grant No. 21930053Lucia FojtíkováCAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry
MAD Poľsko–SlovenskoJán VozárRola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
COST OC-2019-1-23948Ján SotákPracovná skupina pre výskum veľkých foraminifer: stratigrafia, paleoekológia, paleoprostredie
19-07516SJán SotákHranice křída–paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
MAD Bulharsko-SlovenskoJozef MichalíkKorelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostr., sekvenčná analýza, paleogeo.), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor. hladiny
MAD Bulharsko-SlovenskoIgor BroskaKorelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
MAD Ukrajina–SlovenskoMiroslav BielikAplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
MAD Ukrajina–SlovenskoMagdaléna VáczyováNízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl
MAD Ukrajina–SlovenskoIgor BroskaAkcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Horizont 2020 – MSCA-ITN-2014Adam TomašovýchRamenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
MAD Bulharsko–SlovenskoRadovan Kyška-PipíkDistribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
MAD Česko – SlovenskoVladimír BezákElektrická vodivosť a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
National Science Centre of PolandJán SotákMagurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko)
UMR CNRS 6112 LPGJán SotákKonzorcium pre výskum foraminifer
COST — ES1404Pavol NejedlíkEurópska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
COST — ES1401Peter MoczoČasovo závislá seizmológia
UNESCO/IGCP No. 609Jozef MichalíkKlimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
UNESCO/IGCP No. 632Jozef MichalíkJurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
AlpArrayKristián CsicsayAlpArray
AMBA — UNESCOPeter VršanskýEvolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)