Správna rada ÚVZ SAV, v. v. i.

Podľa Zakladacej listiny č. 00390/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. februára 2022, Čl. V – Orgány organizácie, ods. 2, má správna rada 7 členov. Podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o v. v. i.“) a podľa  vnútorného predpisu – Štatútu ÚVZ SAV, v. v. i., Čl. XIII, ods. 1-9, je správna rada výkonným orgánom, ktorý sa spolu s generálnym riaditeľom podieľa na riadení organizácie. Počet členov správnej rady je nepárny. Členmi správnej rady sú z titulu svojich funkcií generálny riaditeľ a dvaja riaditelia organizačných jednotiek, zvyšných štyroch členov správnej rady volia a odvolávajú oprávnení voliči. Predsedom správnej rady je generálny riaditeľ organizácie, podpredsedu spomedzi seba volia jej členovia. Funkčné obdobie volených členov správnej rady je päťročné, ak ide o generálneho riaditeľa a riaditeľov organizačných zložiek, členstvo v správnej rade vzniká dňom vymenovania do funkcie. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciami člena vedeckej rady a člena dozornej rady.

Správna rada ÚVZ SAV, v. v. i. bola zvolená 15. marca 2022.

Predseda:

RNDr. Ján Madarás, PhD. – generálny riaditeľ organizácie

Podpredseda:

RNDr. Róbert Kysel, PhD. – Geofyzikálny odbor

Členovia:

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. – riaditeľ Geofyzikálneho odboru

Dr. Radovan Kyška – Pipík, PhD. – riaditeľ Geologického odboru

Mgr. Kristián Csicsay, PhD. – Geofyzikálny odbor

Mgr. Tomáš Mikuš, PhD. – Geologický odbor

Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. – Geologický odbor