PhD. štúdium

Ústav vied o Zemi SAV je školiacim vedeckým pracoviskom pre študijný odbor: Vedy o Zemi („geológia“)

Študijné programy:  Aplikovaná geofyzika, Mineralógia a petrológia, Tektonika a sedimentológia, Paleontológia

O termínoch a podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Slovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.


Témy doktorandského štúdia na akademický rok 2023/2024

Smernica ÚVZ SAV k doktorandskému štúdiu

ZOZNAM DOKTORANDOV

Interní doktorandi:
Meno:Odbor:Téma:Školiteľ:
Mgr. Eva PROROKOVÁMineralógia a petrológiaMineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovopolymetalického ložiska Banská Štiavnicadoc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
MSc. Martina JAMBROVIĆPaleontológiaPaleoecological reconstruction of Holocene climate oscillations and environmental changes using chironomid remains in lake sedimentsDr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Jozef BÓDIAplikovaná geofyzikaVyužitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrieRNDr. Peter Vajda, PhD.
Mgr. Pavol MYŠĽANMineralógia a petrológiaMinerálogia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v strašom paleozoiku gemerikaMgr. Martin Števko, PhD.
Mgr. Lenka ONDRÁŠOVÁAplikovaná geofyzikaGeoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými KarpatamiRNDr. Ján Vozár, PhD.
Mgr. Diana ÖLVECZKÁPaleontológiaVnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenámMgr. Adam Tomašových, DrSc.
Mgr. Ema NOGOVÁAplikovaná geofyzikaKompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblastiMgr. Pavol Zahorec, PhD.
Mgr. Dominika GODOVÁAplikovaná geofyzikaMultidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými KarpatmiRNDr. Ján Vozár, PhD.

 

Externí doktorandi:
Meno:Odbor:Téma:Školiteľ:
Mgr. Michal HOFFMANAplikovaná geofyzikaVyužitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložiaRNDr. Peter Vajda, PhD.
Mgr. Vanesa VLČEKOVÁPaleontológiaTrendy paleoekologických zmien v alpínskej a subalpínskej zóne Tatier za posledných 5000 r. detekované spoločenstvami rozsievokDr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
Mgr. Eduard KOČÍAplikovaná geofyzikaMechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúchMgr. Fridrich Valach, PhD.

Obhajoba DrSc.

Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Vedecká kvalifikácia (I., IIa)

Materiály sú dostupné na informačnej stránke Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov