Vedecké zameranie:

Geomagnetizmus predstavuje pestrú paletu fyzikálnych javov: Hlavná časť zemského magnetického poľa má svoj pôvod v magnetohydrodynamických procesoch v zemskom jadre. Na zemskom povrchu sa prejavuje aj magnetizmus hornín. Navyše planetárne magnetické pole je silno ovplyvňované medziplanetárnymi magnetickými poľami.

Tejto komplexnoxti javov zodpovedá aj zameranie vedeckého výskumu Oddelenia geomagnetizmu:

  • Štúdium generovania planetárneho magnetického poľa. Tu sa teoretický výskum zameriava na magnetohydrodynamiku tekutého zemského jadra a fázové premeny v jadre Zeme.
  • Magnetometria, magnetotelurika a paleomagnetizmus, ktoré umožňujú fyzikálnymi metódami skúmať zložité geologické štruktúry. Výskum sa venuje najmä územiu Slovenska a jeho okoliu.
  • Fyzika vzťahov Slnko–Zem. Tu sa výskum sústredí na modelovanie geomagnetickej aktivity, ktorej príčinami sú javy v medziplanetárnom prostredí.

Oddelenie geomagnetizmu prevádzkuje Geomagnetické observatórium ÚVZ SAV v Hurbanove. Medzinárodný kód observatória je HRB. Jeho úlohou je nepretržite zaznamenávať elementy vektora geomagnetického poľa, monitorovať geomagnetickú aktivitu a pravidelne vyhodnocovať sekulárne variácie geomagnetického poľa. Od roku 1997 je observatórium súčasťou globálnej siete observatórií INTERMAGNET.

V pôsobnosti observatória je aj zisťovanie rozloženia elementov geomagnetického poľa a jeho zmien na území Slovenska. Okrem vedeckého štúdia sú tieto údaje využívané v praxi na účely navigácie, predovšetkým v letectve.

V súvislosti so štúdiom životného prostredia vykonávame tiež monitorovanie objemovej aktivity radónu. Radón spolu so svojimi produktmi premeny spôsobuje približne polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva. Vďaka svojim vhodným fyzikálnym vlastnostiam sa monitoring radónu využíva tiež  pri štúdiu prírodných procesov.