Vedecké zameranie:

Činnosť oddelenia sa orientuje tromi smermi.

  • Prvým je mineralogický a geochemický výskum ložísk rudných a nerudných surovín na Slovensku aj vo svete. Tradičné analytické metódy (elektrónová mikrosonda, RTG difrakcia) slúžia na mineralogickú charakteristiku suroviny a haldového materiálu. Analýzu fluidných inklúzií v mineráloch, analýzu stabilných a rádiogénnych izotopov ako aj termodynamické modelovanie využívame na riešenie otázok súvisiacich s genézou ložísk nerastných surovín. Tieto metódy boli aplikované pri genetickom výskume polymetalických rudných ložísk stredoslovenských vulkanitov, ložísk magnezitu, sideritu, baritu a antimonitu v Spišsko-gemerskom Rudohorí, polymetalického ložiska v Kosove. V súčasnosti riešime genézu fosfátového ložiska v Mozambiku.
  • Druhou tematickou líniou je dešifrovanie termálnej histórie sedimentárnych bazénov s ohľadom na prognózu výskytov ropy a plynných uhľovodíkov. Pre tento účel využívame komplex geochemických metód, ktoré zahŕňajú analýzu ílových minerálov, fluidných inklúzií a organickej hmoty. V minulosti sme týmito metódami skúmali možnosti výskytu ropy a plynu v Terciérnych flyšových horninách Západných Karpát.
  • Treťou oblasťou je materiálová analýza historických artefaktov a umeleckých diel s cieľom určiť mineralogické zloženie pigmentov, glazúr a omietok, ako aj petrografické zloženie hornín použitých pri výstavbe sakrálnych a historických objektov. Na tieto účely používame tradičné mineralogické, petrografické a zobrazovacie metódy kombinované s nedeštruktívnymi analýzami pomocou Ramanovej spektrometrie a RTG fluorescencie.