Vedecké zameranie:

Hlavným cieľom vedeckej práce v oddelení je pochopenie evolúcie orogénov a príspevok k poznaniu orogenetických procesov vo všeobecnosti. Pritom sa zameriavame sa na nasledujúce problémy:

  • Transformácia kontinentálnej kôry a vrchného plášťa počas subdukcie zemskej litosféry hlavne so zameraním na ultravysokotlakový (UHP) metamorfizmus.
  • Zachovávanie minerálov a ich premeny počas subdukcie a exhumácie späť na zemský povrch.
  • Rekonštrukcia metamorfných P-T dráh kôrových a plášťových hornín a tektonické implikácie.
  • Parciálne tavenie a vznik granitoidných magiem so zvláštnym dôrazom na evolúciu granitového magmatizmu a na úlohu vody a oxidačno-redukčných podmienok.
  • Umiestnenie a transformácia bazaltických magiem v kôre počas kontinentálneho riftingu, paleovulkanická rekonštrukcia vulkanických formácií vrátane ich distribúcie v čase.
  • Interakcia fluid/hornina na úrovni plášťa a spodnej kôry, vrátane metalogenézy.

Vybraté oblasti výskumu rozšíria naše poznatky o UHP metamorfizme, parciálnom tavení a granitoidonom magmatizme vo vzťahu k subdukcii litosféry počas kontinentálnej kolízie a osvetlia geodynamické procesy v súčasných a fosílnych orogénnych pásmach vo svete.