Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV je verejnou vedeckou knižnicou špecializovanou na geologické a geofyzikálne vedy. Knižnica je špeciálnou knižnicou Knižničného systému SR, ktorej činnosť odborne a metodicky riadi Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby odbornej verejnosti a tieto služby upravuje Knižničný a výpožičný poriadokŠtatút Knižnice Ústavu vied o Zemi SAV.

Knižnica buduje špecializovaný knižničný fond z oblasti mineralógie, petrológie, geochémie, paleontológie, geofyziky, gravimetrie, geomagnetizmu, geodynamiky, meteorológie, seizmológie a príbuzných vedných odborov. Knižnica zabezpečuje pre svojich odborných zamestnancov evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov a  podieľa sa na ich hodnotení.

Knižnica poskytuje nasledovné služby: bibliograficko-informačné, rešeršné, reprografické, absenčné ako aj prezenčné výpožičky, medziknižničnú výpožičnú službu (aj pre iné knižnice na Slovensku), medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu pre interných zamestnancov prostredníctvom ÚK SAV a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV vznikla integráciou knižníc Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV k 1. 1. 2018.