Ústav vied o Zemi SAV tvoria dve organizačné zložky: Geologický odborGeofyzikálny odbor.

Geologický odbor tvoria dve pracoviská – v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Geofyzikálny odbor tvorí pracovisko v Bratislave, Hurbanove, Starej Lesnej a sieť detašovaných pracovísk (observatóriá, seizmické a slapové stanice).

Geologický odbor a Geofyzikálny odbor sa členia na oddelenia.