Medailu akademika Bohuslava Cambela udeľuje Ústav vied o Zemi SAV v úsilí oceniť:

 

  • vynikajúce vedecké osobnosti geovedného výskumu
  • podporu rozvoja geovied na ÚVZ SAV

 

Štatút Medaily akademika Bohuslava Cambela

Akademik Bohuslav Cambel (1919 – 2006) bol výnimočný slovenský vedec a zakladateľ geochémie na Slovensku. Ako riaditeľ Geologického ústavu SAV od roku 1963 systematicky budoval modernú laboratórnu infraštruktúru a to aj na ním založenom Oddelení nerastných surovín GlÚ SAV v Banskej Bystrici. Svoje vedecké práce orientoval na široké spektrum problémov, hlavne na poznanie genézy granitov, ložiská nerastných surovín, metalogenézu sulfidov a výskum organickej hmoty, pričom pri ich výskume priekopnícky uplatňoval progresívne geochemické a izotopické metódy založené na širokej medzinárodnej spolupráci. Geologický zborník vydávaný na Geologickom ústave od. r. 1950 pretvoril na prvý medzinárodný vedecký geologický časopis na Slovensku Geologický zborník – Geologica Carpathica. V jeho vedeckej škole vyrástlo množstvo vedeckých osobností a bol zaradený medzi 2000 významných vedcov 20. storočia.

 

LAUREÁTI:

odovzdavanie medaily 2022

2022

RNDr. Igor Petrík, DrSc.

(Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava)

2021

prof. Prof. Csaba Szabó

(Eötvös Loránd University, Budapest)

2020

prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

2019

Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, PhD.

(Česká geologická služba, Praha) – Curriculum vitae

2018

Prof. Dušan Plašienka, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) – Laudatio

2017

Univ. Prof. Dr. Friedrich Finger

(University of Salzburg, Austria) – Laudatio

2016

Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) – Curriculum vitae

2015

Prof. Dr. Jan Veizer, PhD.

(Department of Earth Sciences, University of Ottawa, Kanada) - Curriculum vitae

2014

Ing. Robert Marschalko, DrSc.

(vedecký pracovník Geologického ústavu SAV) – Curriculum vitae

2013

RNDr. Vladimír Cambel, CSc.

(mimoriadny laureát – syn B. Cambela, riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV v Bratislave)

2013

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

(vedecký pracovník, bývalý riaditeľ Geologického ústavu SAV) –  Curriculum vitae

2013

Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.

(riaditeľ Geologického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Prahe) – Curriculum vitae