Mgr. Diana Ölveczká


Dizertačná práca:

Téma:  Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám

Školiteľ: Mgr. Adam Tomašových, DrSc.