Mgr. Eva Proroková


Dizertačná práca:

Téma:  Mineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovopolymetalického ložiska Banská Štiavnica

Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.