RNDr. Marian Janák, DrSc.


Oblasť výskumu:
  • petrológia metamorfovaných hornín
  • ultravysokotlaková metamorfóza v kolíznych orogénnych zónach: Alpy (Pohorje), škandinávske kaledonidy, Rodopy
  • termodynamické modelovanie, geotermobarometria
  • geochronologické datovanie a tektonická interpretácia metamorfných procesov
Vzdelanie:
1977- 1980  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1980  doktor prírodovedy – RNDr. (Prif UK, Bratislava)
1992  kandidát geologických vied – CSc. (Prif UK, Bratislava)
1992  Master of Arts – M.A. (Princeton University, USA)
2004  doktor geologických vied – DrSc. (Slovenská akadémia vied)
Prehľad doterajšej praxe:
1980 – 1997  Katedra mineralógie a petrológie Prif UK, Bratislava (odborný asistent)
1991- 1992  Department of Geological and Geophysical Sciences, Princeton University, USA ( postgraduálny štúdijný pobyt )
1997-  Geologický ústav SAV Bratislava (vedúci vedecý pracovník)