Mgr. Miloš Revallo, PhD.


vedecký pracovník

Pracovisko:Bratislava, Dúbravská cesta 9
Telefón:02 5941 0612
E-mail:
Osobná webstránka:

Oblasť výskumu:
 • kozmická geofyzika
 • geofyzikálna dynamika kvapalín

Predmetom výskumu v oblasti kozmickej geofyziky je tvorba krátkodobých predpovedných modelov pre porušenú geomagnetickú aktivitu vyvolanú energetickými úkazmi na Slnku, a to využitím pokročilých štatistických metód (metóda umelých neurónových sietí). Ide o problematiku tzv. space weather s praktickým významom pre potreby energetiky, letectva a navigačných systémov.

Výskum v oblasti geofyzikálnej dynamiky kvapalín spadá do teoretickej geofyziky a využíva metódy aplikovanej matematiky (asymptotické metódy riešenia nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc). Cieľom tohto výskumu je pochopiť nelineárnu dynamiku konvekcie, a to vznik a interakciu rôznych typov nestabilít v podmienkach zemského vnútra.

 

Vzdelanie:
2002 Philosophiae doctor (PhD.) v odbore geofyzika – FMFI UK, Bratislava
Dizertačná práca:Amplitúdové rovnice pre oscilačné nestability v problémoch rotujúcej konvekcie s magnetickým poľom
1996 Ukončené magisterské štúdium (Mgr.) v odbore geofyzika – FMFI UK, Bratislava
Diplomová práca:Rotujúca magnetokonvekcia ovplyvnená modifikovanou Taylorovou podmienkou (Aplikácia poruchových metód)
1991 Ukončené stredoškolské vzdelanie – Gymnázium J.G. Tajovského, B. Bystrica

 

Prax:
od r. 2006 Vedecký pracovník na Geofyzikálnom Ústave SAV (v súčasnosti ÚVZ SAV)
1999–2006 Vedecký pracovník na Ústave aplikovanej matematiky, FMFI UK
1996–1999 Interný doktorand na Katedre geofyziky, FMFI UK

 

Zahraničné pobyty:
október 1998–december 1998 University of Exeter, Veľká Británia – študijný pobyt
október 2002–marec 2003 University of Nottingham, Veľká Británia –postdoktorálny pobyt
november 2003–október 2004 University of Nottingham, Veľká Británia –postdoktorálny pobyt (štipendium udelené Royal Society)

 

Členstvá vo vedeckých organizáciách:

Národný komitét SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) – predseda a národný reprezentant
Národný komitét COSPAR (Committee on Space Research) – tajomník

 

Vybrané publikácie:
 • VALACH, Fridrich – HEJDA, Pavel – REVALLO, Miloš – BOCHNÍČEK, Josef – VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Testing the interactive computer method (IM) for producting K indices with the data of the Hurbanovo and Budkov magnetic observatories. In Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2016, vol. 147, no. 1, p. 90-97. (1.463 – IF2015). ISSN 1364-6826.
 • VALACH, Fridrich – VÁCZYOVÁ, Magdaléna – REVALLO, Miloš. Producing K indices by the intensive method based on the traditional hand-scaling methodology – preliminary results. In Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2016, vol. 137, no. 1, p. 10-16. (1.463 – IF2015). ISSN 1364-6826.
 • REVALLO, Miloš – VALACH, Fridrich – HEJDA, Pavel – BOCHNÍČEK, Josef. A neural network Dst index model driven by input time histories of the solar wind-magnetosphere interaction. In Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2014, vol. 110-111, no. 1, p. 9-14. (1.751 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 1364-6826.
 • VALACH, Fridrich – BOCHNÍČEK, Josef – HEJDA, Pavel – REVALLO, Miloš. Strong geomagnetic activity forecast by neural networks under dominant southern orientation of the interplanetary magnetic field. In Advances in Space Research, 2014, vol. 53, p. 589-598. (1.238 – IF2013). (2014 – Current Contents, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0273-1177.
 • VALACH, Fridrich – REVALLO, Miloš – HEJDA, Pavel – BOCHNÍČEK, Josef. Predictions of SEP events by means of a linear filter and layer-recurrent neural network. In Acta Astronautica, 2011, vol. 69, issue 9-10, p. 758-766. (0.609 – IF2010). (2011 – Current Contents). ISSN 0094-5765.
 • VALACH, Fridrich – REVALLO, Miloš – BOCHNÍČEK, Josef – HEJDA, Pavel. Solar energetic particle flux enhancement as a predictor of geomagnetic activity in a neural network-based model. In Space Weather-The International Journal of Research and Applications, 2009, vol. 7, no. 4, p. 1-7. (1.432 – IF2008). (2009 – Current Contents, CC).
 • PLEVKOVÁ, Jana – KOLLÁRIK, Marian V. – BROZMANOVÁ, M. – REVALLO, Miloš – VARECHOVA, Silvia – TATAR, Miloš. Modulation of experimentally-induced cough by stimulation of nasal mucosa in cats and guinea pigs. In Respiratory Physiology & Neurobiology, 2004, vol. 142 no. 2-3, p. 225-235.
 • REVALLO, Miloš – ŠEVČOVIČ, Daniel. On the Ginzburg-Landau system of complex modulation equations for a rotating annulus with radial magnetic field. In Physica D: Nonlinear Phenomena, 2002, vol. 1614, no. 1-2, p. 116-128. (1.616 – IF2001). (2002 – Current Contents, CC). ISSN 0167-2789.
 • REVALLO, Miloš – ŠEVČOVIČ, Daniel – ŠEVČÍK, Sebastián – BRESTENSKÝ, Jozef. Viscously controlled nonlinear magnetoconvection in a non-uniformly stratified horizontal fluid layer. In Physics of the Earth and Planetary Interiors, 1999, vol. 111, no. 1-2, p. 83-92. ISSN 0031-9201.