RNDr. Vladimír Bezák, CSc.


Oblasť výskumu
  • interpretácia štruktúry kôry na základe magnetotelurických, gravimetrických a magnetických dát
  • geologická stavba a tektonika kryštalinika

 

Súčasné zameranie výskumu

Interpretácia stavby kôry Západných Karpát využitím spojeného modelovania geofyzikálnych a tektonických údajov. Využívame modelovanie  magnetotelurických  údajov nameraných na viacerých profiloch novými metodickými postupmi s podporou gravimetrických, magnetických a seizmických údajov. Geologická interpretácia hlbinnej stavby, tiež oblastí s anomálnymi prejavmi geofyzikálneho poľa a identifikácia významných tektonických zlomových zón sa opiera o najnovšie výsledky geologického  výskumu, ktoré sme predtým sústredili  hlavne v Prehľadnej geologickej mape SR 1 : 200 000 a Tektonickej mape SR 1 : 500 000.

 

Odborné vzdelanie a kvalifikácia:
1998
vedecký kvalifikačný stupeň I – vedúci vedecký pracovník
1996
vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník
1988
CSc. v odbore metamorfóza a tektonika kryštalinika
1975
RNDr. v odbore vulkanológie
1969–1974
PriF UK Bratislava odbor základná geológia

 

Profesionálna prax:
od  2015
Ústav vied o Zemi SAV, vedúci vedecký pracovník, interpretácia geofyzikálnych hlavne magnetotelurických meraní
2009–2014
Geofyzikálny ústav SAV, vedúci vedecký pracovník, interpretácia hlbinnej stavby na základe geofyzikálnych dát v rámci projektov VEGA, APVV a MAD
1993–2008
ŠGÚDŠ Bratislava, vedúci oddelenia kryštalinika a paleozoika, vedenie geologických projektov, zostavovanie regionálnych a celorepublikových geologických máp, medzinárodná spolupráca – mapovanie kryštalinika Východných Álp, projekt vedecko-technickej spolupráce medzi  ŠGÚDŠ a BRGM, Francúzsko
1986–1992
ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie, štruktúrno-tektonický výskum hlavne kryštalinika Západných Karpát, spolupráca na medzinárodných projektoch IGCP
1982–1985
zahraničná expertíza, ložiskový a banský geológ na ťažobnom komplexe El Abed v Alžírsku (Pb-Zn rudy)
1979–1981
ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie kryštalinika spojené s tektonickým a metamorfným výskumom, vyhľadávanie W – Au rúd v oblasti Jasenia
1978
ŠGÚDŠ Bratislava, 3. čsl. expedícia v Mongolsku, prospekcia na Cu-Mo porfýrové rudy
1974–1977
ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie kryštalinika, zostavovanie  geologických máp

 

Pedagogická činnosť:

Prednášky na PriF UK Bratislava, Masarykova Univerzita Brno, Fakulta BERG Košice

školiteľ-špecialista dvoch doktorandov (P. Siman, O. Lexa)

 

Popularizácia geológie:

Prednášky na stredných a základných školách a múzeách, články v populárnovedeckých časopisoch, vystúpenia v rozhlase, organizátor výstavy geologických máp na Bratislavskom hrade (2009)

 

Funkcie v geologických organizáciách:

V minulosti podpredseda Slovenskej geologickej spoločnosti, predseda vedeckej rady ŠGÚDŠ, zakladateľ a predseda Asociácie geológov Slovenska, podpredseda Národného geologického komitétu

 

Ceny a vyznamenania:

Päťkrát držiteľ ceny SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu ( raz v kategórii vedeckých prác, dvakrát v mapových dielach, dvakrát v populárnovedeckých prácach)

Cena ministra životného prostredia a pôdohospodárstva za celoživotnú činnosť

 

Publikačná činnosť (k 1.1.2017):

(zdroj databáza knižnice UVZ SAV)

Vedecké monografie , prevažne mapového charakteru: 34 (z toho 5 ako editor)

Kapitoly vo vedeckých monografiách :  13

Odborné monografie: 7

Vedecké práce v karentovaných časopisoch: 15

Vedecké práce v ostatných časopisoch a vedeckých zborníkoch : 84

Citácie WOS: 203, citácie SCOPUS: 64

 

Vybrané publikácie:

Monografie

BEZÁK, Vladimír – BROSKA, Igor – IVANIČKA, Ján – REICHWALDER, Peter – VOZÁR, Jozef – POLÁK, Milan – HAVRILA, Milan – MELLO, Ján – BIELY, Anton – PLAŠIENKA, Dušan – POTFAJ, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – KALINČIAK, Michal – ŽEC, Branislav – VASS, Dionýz – ELEČKO, Michal – JANOČKO, Juraj – PERESZLÉNYI, Miroslav – MARKO, František – MAGLAY, Juraj – PRISTAŠ, Ján. Tektonická mapa Slovenskej republiky 1:500 000 = Tectonic map of Slovak Republic 1:500 000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. ISBN 80-88974-62-3.

BEZÁK, Vladimír – ELEČKO, Michal – FORDINÁL, Klement – IVANIČKA, Ján – KALIČIAK, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – BIELY, Anton – BÓNA, Ján – BROSKA, Igor – BUČEK, Stanislav – FILO, Ivan – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – GROSS, Pavel – HAVRILA, Milan – HÓK, Jozef – HRAŠKO, Ľubomír – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – PRISTAŠ, Ján – RAKÚS, Miloš – SALAJ, Jozef – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef – VOZÁROVÁ, Anna – ŽEC, Branislav. Prehľadná geologická mapa Slovenskej republiky 1: 200 000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. ISBN 978-80-89343-21-8.

BEZÁK, Vladimír – BIELY, Anton – BROSKA, Igor – BÓNA, Ján – BUČEK, Stanislav – ELEČKO, Michal – FILO, Ivan – FORDINÁL, Klement – GAZDAČKO, Ĺubomír – GRECULA, Pavol – HRAŠKO, Ľubomír – IVANIČKA, Ján – JACKO, Stanislav, ml. – JACKO, Stanislav, st. – JANOČKO, Juraj – KALINČIAK, Michal – KOBULSKÝ, Ján – KOHÚT, Milan – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – KOVÁČIK, Martin – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MAGLAY, Juraj – MELLO, Ján – NAGY, Alexander – NÉMETH, Zoltán – OLŠAVSKÝ, Mário – PLAŠIENKA, Dušan – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – PRISTAŠ, Ján – SIMAN, Pavol – ŠIMON, Ladislav – TEŤÁK, František – VOZÁROVÁ, Anna – VOZÁR, Jozef – ŽEC, Branislav. Vysvetlivky k prehľadnej geologickej mape Slovenskej republiky : 1 : 200 000. Editor Bezák Vladimír. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. 534 s. ISBN 978-80-89343-28-7.

BIELY, Anton – BEZÁK, Vladimír – ELEČKO, Michal – KALINČIAK, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – LEXA, Jaroslav – MELLO, Ján – NEMČOK, Ján – POTFAJ, Michal – RAKÚS, Miloslav – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef – VOZÁROVÁ, Anna. Geologická mapa Slovenskej republiky 1:500 000 = Geological map od Slovakia 1:500 000. Bratislava : MŽP SR : Geologická služba SR, 1996. ISBN 80-85314-53-3.

BEZÁK, Vladimír – DUBLAN, Ladislav – HRAŠKO, Ľubomír – KONEČNÝ, Vlastimil – KOVÁČIK, Martin – MADARÁS, Ján – PLAŠIENKA, Dušan – PRISTAŠ, Ján. Geologická mapa Slovenského Rudohoria – západná časť 1:50000 [Geological map of the Slovenské Rudohorie Mts. – Western part] – západná časť 1:50000. Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo Životného prostredia, 1999. ISBN 80-85314-98-3.

LEXA, Jaroslav – BEZÁK, Vladimír – ELEČKO, Michal – MELLO, Ján – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – VOZÁR, Jozef – ELIÁŠ, M. – KONEČNÝ, Vlastimil – LESS, György – MANDE, G. W. – MELLO, Ján – PÁLENSKÝ, Petr – PELIKÁN, P. – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal – RADÓCZ, Gyula – RYLKO, W. – SCHNABEL, Wolfram – STRÁNÍK, Z. – VASS, Dionýz – VOZÁR, Jozef – ZELENKA, Tibor. Geological map of Western Carpathians and adjacent areas 1:500 000 [Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území 1:500 000]. Bratislava : ŠGÚDŠ, 2000.

CC publikácie

MARKO, František – ANDRIESSEN, Paul A. M. – TOMEK, Čestmír – BEZÁK, Vladimír – FOJTÍKOVÁ, Lucia – BOŠANSKÝ, Marián – PIOVARČI, Milan – REICHWALDER, Peter. Carpathian Shear Corridor – A strike-slip boundary of an extruded crustal segment. In Tectonophysics, 2017, vol. 703-704, p. 119-134. (2.693 – IF2016). (2017 – Current Contents). ISSN 0040-1951.

BIELIK, Miroslav – ŠEFARA, Ján – KOVÁČ, Michal – BEZÁK, Vladimír – PLAŠIENKA, Dušan. The Western Carpathians-interaction of Hercynian and Alpine processes. In Tectonophysics, 2004, vol. 393, p. 63-86. (1.633 – IF2003). (2004 – Current Contents). ISSN 0040-1951.

HURAI, Vratislav – SIMON, Klasus – BEZÁK, Vladimír. Contrasting chemistry and H, O, C isotope composition of greenschist-facies, Hercynian and Alpine metamorphic fluids (Western Carpathians). In Chemical Geology, 1997, vol. 136, issues 3-4, p. 281-293. ISSN 0009-2541.

BEZÁK, Vladimír – BIELY, Anton – ELEČKO, Michal – KONEČNÝ, Vlastimil – POLÁK, Milan – POTFAJ, Michal. A new synthesis of the geological structure of Slovakia – the general geological map at 1:200 000 scale. In Geological Quarterly, 2011, vol. 55, no. 1, p. 1-8. (0.500 – IF2010). (2011 – Current Contents). ISSN 1641-7291.

BROSKA, Igor – PETRÍK, Igor – SHLEVIN, Yaron Be´eri – MAJKA, Jarosław – BEZÁK, Vladimír. Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. In Lithos, 2013, vol. 162-163, no. 1, p. 27-36. (3.779 – IF2012). (2013 – Current Contents). ISSN 0024-4937.

BEZÁK, Vladimír – PEK, Josef – VOZÁR, Ján – BIELIK, Miroslav – VOZÁR, Jozef. Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. In Studia Geophysica et Geodaetica, 2014, vol. 58, p. 473-488. (0.752 – IF2013). (2014 – Current Contents, CC). ISSN 0039-3169 print, 1573-1626 online.

KUBEŠ, Peter – BEZÁK, Vladimír – KUCHARIČ, Ľudovít – FILO, Miroslav – VOZÁR, Jozef – KONEČNÝ, Vlastimil – KOHÚT, Milan – GLUCH, A. Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust. In Geologica Carpathica, 2010, vol. 61, no. 5, p. 437-447. (0.963 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

PRUTKIN, Ilya – VAJDA, Peter – BIELIK, Miroslav – BEZÁK, Vladimír – TENZER, Robert. Joint interpretation of gravity and magnetic data in the Kolárovo anomaly region by separation of sources and the inversion methods of local corrections. In Geologica Carpathica, 2014, vol. 65, no. 2, p. 163-174. (0.835 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 1335-0552.

Iné vedecké publikácie

BEZÁK, Vladimír. Tektonický štýl širšej oblasti styku tatrika a veporika. In Mineralia Slovaca, 2009, roč. 41, č. 3, s. 275-282. (2009 – GeoRef). ISSN 0369-2086.

BEZÁK, Vladimír – KOVÁČ, Michal – LEXA, Jaroslav – PLAŠIENKA, Dušan. Polystage Tectonic Evolution of the Western Carpathian Crust. In Krystalinikum : Contributions to the Geology and Petrology of Crystalline Complexes, 2002, vol. 28, p. 189-196. ISSN 0454-5524.

PETRÍK, Igor – BROSKA, Igor – BEZÁK, Vladimír – UHER, Pavel. Granit typu Hrončok – hercýnsky granit A typu v strižnej zóne. In Mineralia Slovaca, 1995, vol. 27, p. 351-364. ISSN 0369-2086.

BEZÁK, Vladimír. Návrh nového členenia kryštalinika Západných Karpát a základe rekonštrukcie hercýnskej tektonickej stavby [Proposal of the new division of the West Carpathian crystalline based on reconstruction of the Hercynian tectonic structure]. In Mineralia Slovaca, 1994, roč. 26, č. 1, s. 1-6. ISSN 0369-2086.

BEZÁK, Vladimír – KOHÚT, Milan – KOVÁČIK, Martin – MADARÁS, Ján – MARKO, František – PLAŠIENKA, Dušan – PUTIŠ, Marián – SIMAN, Pavel. Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Kristallin der Reisseck-Gruppe auf Blatt 182 Spittal an der Drau. In Jahrbuch der geologischen Bundesanstalt, 1993, band 136, heft 3, s. 629-630. ISSN 0016-7800.

BEZÁK, Vladimír – SASSI, F. P. – SPIŠIAK, Ján – VOZÁROVÁ, Anna. An outline of the metamorphic events recorded in the Western Carpathians (Slovakia). In Geologica Carpathica, 1993, vol. 44, no. 6, p. 351-364. ISSN 1335-0552.

BEZÁK, Vladimír – HRAŠKO, Ľubomír. Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria. In Geologické práce, 1992, správy 95, s. 25-31. ISSN 0433-4795.

BUDAY, Tibor – BEZÁK, Vladimír – POTFAJ, Michal – SUK, Miloš. Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západných Karpatech. In Mineralia Slovaca, 1991, roč. 23, č. 3-4, s. 275-276. ISSN 0369-2086.

BEZÁK, Vladimír. Metamorphic conditions of the Veporic unit in the Western Carpathians. In Geologica Carpathica, 1991, vol. 42, no. 4, p. 219-222. ISSN 1335-0552.

BEZÁK, Vladimír. Tektonický vývoj juhozápadnej časti veporika. In Mineralia Slovaca [seriál], 1988, roč. 26, č. 2, s. 131-142. ISSN 0369-2086.

BEZÁK, Vladimír – LEXA, Jaroslav. Genetické typy ryolitových vulkanoklasík v okolí Žiaru nad Hronom. In Geologické práce, 1983, správy 79, s. 83-112. ISSN 0433-4795.

LUKÁČIK, Eduard – BEZÁK, Vladimír. Geologičeskaja i petrochimičeskaja charakteristika bailzitskogo, selinginskogo i orchonoskogo vulkanoplutoničeskich komplexov v severnej časti Mongoľskej republiky. In Geologický zborník : Geologica Carpathica, 1983, vol. 34, no. 4, p. 439-456.

BEZÁK, Vladimír. Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (Západné Karpaty). In Geologické práce, 1982, správy 78, s. 65-70. ISSN 0433-4795.

ŠENGELIA, D. M. – MIKO, Oto – BEZÁK, Vladimír. Stanovenie stupňa regionálnej metamorfózy hornín hronského komplexu veporidného kryštalinika pomocou grafitového geotermometra. In Mineralia Slovaca, 1978, vol. 10, no. 4, p. 321-328. ISSN 0369-2086.

Odborné monografie

BEZÁK, Vladimír – KALINČIAK, Michal – MAGLAY, Juraj – NAGY, Alexander – SUK, Miloš – SUKOVÁ, Anna – VALACHOVIČ, Anton – SUK, Miloš. Kameň a víno. Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky, vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1999. 67 s. ISBN 80-88974-07-0.

BEZÁK, Vladimír – FLEISCHER, Peter – HANZEL, Vladimír – CHOVANCOVÁ, Barbara – KOREŇ, Milan – KYSELOVÁ, Z. – MADARÁS, Ján – MAGLAY, Juraj – OSTROŽLÍK, Marian – PAVLARČÍK, Stanislav – REICHWALDER, Peter – BOHUŠ, Ivan – ČURLÍK, J. – FERENC, Štefan – MICHALÍK, D. – SOJÁK, Marián – KUCHARIČ, Ľudovít – OLŠAVSKÝ, Mário – GROSS, Pavel – SÝKORA, Milan – BORECKA, Agnieszka – DANEL, Weronika – DERKACZ, Magda – GAŹDZICKA, Elźbeta – IWANOW, Andrzej – PIOTROWSKA, Kryzstyna – ZABIELSKA, Ryszard. Sprievodca ku geologickej mape Tatier : 1 : 50 000.  Editor Vladimír Bezák. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra : Štátne lesy TANAP-u : Państwowy Instztut Geologiczny – Państwowy Institut Badawczy, 2011. 100 s. ISBN 978-80-89343-55-3.

BROSKA, Igor – BALÁŽ, Peter – BEZÁK, Vladimír – BRIMICH, Ladislav – ĎURIŠOVÁ, Anna – HUDÁČKOVÁ, Natália – JELEŇ, Stanislav – KOVÁČOVÁ, Marianna – LEXA, Jaroslav – MADARÁS, Ján – MALÍK, Peter – MICHALÍK, Jozef – NELIŠEROVÁ, Eva – ORFÁNUS, Tomáš – PAŽÁK, Peter – PETRÍK, Igor – PORUBČAN, Vladimír – PUŠKELOVÁ, Ľubica – SIMAN, Pavol – SLÁDEK, Ján – STAREK, Dušan – ŠEFČÁKOVÁ, A. – ZAHRADNIKOVÁ, Barbara – ŽENIŠOVÁ, Zlatica. Planéta, na ktorej žijeme [The Planet we live on]. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 170 s. Svet vedy, zväzok č. 36. ISBN 978-80-224-1436-4.

 

Najvýznamnejšie výsledky:

  • Geologické mapy kryštalinických pohorí Západných Karpát a interpretácia ich tektonického a metamorfného vývoja
  • Rekonštrukcia hercýnskej stavby kryštalinika Západných Karpát
  • Paleotektonické rekonštrukcie paleozoických komplexov Západných Karpát
  • Editor Tektonickej mapy Slovenska 1 : 500 000 (2004) a Prehľadnej geologickej mapy Slovenska 1 : 200 000 (2008)
  • Interpretácia stavby kôry Západných Karpát využitím spojeného modelovania geofyzikálnych a tektonických údajov.