Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Stav súladu

Toto webové sídlo nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

   1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • Niektoré obrázky nesúce informácie nemajú alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
    • Videozáznamy (nahraté vopred) neobsahujú titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
    • Hierarchická štruktúra nadpisov na stránke nie je vhodná, nie sú použité tagy na sémantické definovanie nadpisov, zoznamy nie sú sémanticky správne definované pomocou tagov <ol>, <li> [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
    • Nie je vhodné používať medzery medzi písmenami, pretože asistenčná technológia neinterpretuje tento text správne, používateľ preto nemusí pochopiť význam daného textu. Na webovom sídle sa nachádza viac podobného obsahu, kde na vizuálne zvýraznenie textu sú použité medzery medzi písmenami [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie].
    • Odkazy nie sú podčiarknuté, nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
    • Niektoré stránky obsahujú textové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
    • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte .pdf obsahujú text vo forme obrázka bez možnosti čítania textu pomocou asistenčných technológií [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
    • V niektorých tabuľkách sa pri zmene veľkosti okna stratí posledný stĺpec tabuľky. Používateľ sa pri takomto rozlíšení okna nedostane k týmto údajom. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
    • Stránky obsahujú netextové prvky, ktoré nespĺňajú požiadavku na minimálny kontrast [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
    • Príspevky z Facebooku nie sú na stránke viditeľné, keďže okno, v ktorom by sa mali zobrazovať, je veľmi malé. Používateľ preto nedokáže jednoducho prečítať daný obsah. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
    • Menu, ktoré sa zobrazí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť prostredníctvom klávesnice. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
    • Pomocou klávesnice nie je možné zamerať tlačidlo, pomocou ktorého sa zobrazí vyhľadávací formulár, pomocou klávesnice nie je možné zamerať ovládacie prvky slidera, nie je preto možné ho ovládať cez klávesnicu. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
    • Slider sa na hlavnej stránke posúva automaticky a nie je k dispozícii žiaden mechanizmus, pomocou ktorého by sa dal zastaviť. Niektorým používateľom s kognitívnymi poruchami môže tento automatický pohyb komplikovať prácu na stránke, prípadne komplikovať čítanie obsahu, ktorý sa na týchto slidoch nachádza. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
    • Webové sídlo nemá implementovaný skiplink ani iný mechanizmus umožňujúci preskočenie obsahu [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
    • Názov PDF dokumentu nie je popisný a zrozumiteľný, neobsahuje výstižnú informáciu popisujúcu obsah tohto dokumentu. Názov dokumentu pomáha pri orientácii medzi súbormi/stránkami nachádzajúcimi sa na webovom sídle a pri jednoduchšom chápaní obsahu. Uvedené porušenie sa týka mnohých PDF dokumentov nachádzajúcich sa na webovom sídle. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
    • Niektoré stránky obsahujú hypertextové odkazy, ktoré nemajú jasný účel odvoditeľný zo samotného textu odkazu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
    • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte .pdf nemajú definované záložky [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
    • Na stránke sa nachádza prázdny nadpis, ktorý môže nevidiacemu používateľovi komplikovať orientáciu a pochopenie obsahu a štruktúry, keďže neobsahuje žiaden text. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
    • Zameranie položiek v rámci celého webového sídla nie je viditeľné. Používateľ by mal vidieť, kde sa aktuálne nachádza pri ovládaní stránky pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
    • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré vyžadujú na ovládanie presnú trajektóriu [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
    • Niektoré dokumenty zverejnené vo formáte .pdf nemajú definovaný jazyk dokumentu [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
    • Niektoré stránky obsahujú časti, ktoré nemajú definovaný jazyk textu [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
    • Niektoré formuláre neobsahujú vhodný popis chybného vstupu [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
    • Niektoré tlačidlá nemjú definovaný názov, nevidiaci používateľ preto nevie pomocou čítača obrazovky identifikovať, akú má toto tlačidlo funkciu [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
    • Niektoré stránky obsahujú prvky, ktoré nespĺňajú požiadavky na správnu syntax značkovacieho jazyka (nesprávne vnorenie tagov, duplicitné ID či nesprávne uzatvorenie tagov) [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
    • Používateľ nie je pomocou čítača obrazovky informovaný o tom, že položky v menu obsahujú vnorené podpoložky. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

 

Vypracovanie vyhlásenia o neprístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 2.2.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením zjednodušeným hodnotením.

 

Spôtná vôzba a kontaktné informácie

V prípade otázok, poznámok, návrhov na zlepšenie alebo sťažností sa môžete obrátiť na administrátora webovej stránky UVZ SAV, v. v. i. na adrese .

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: