Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry (BLEPOSK)
Číslo projektu:ITMS: 313011BWT8
Doba riešenia:01.04.2022–30.11.2023
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Nejedlík
Spoluriešitelia z ústavu:S. Varšová, D. Bilčík, J. Madarás, R. Kyška-Pipík, V. Lukasová, P. Zahorec, V. Bezák, J. Šurka, A. Biroň, M. Surovcová, N. Halašiová, H. Paľová, A. Buchholcerová
Ďalší spoluriešitelia:

Na zmluvu: P. Skalák, R. Kvak, P. Šťastný, P. Štěpánek, J. Etzinger, Z. Ustrnul, Esprit s.r.o.

Webstránka:
Anotácia:

Základom projektu je aktualizácia charakteristík intenzívnych zrážok nevyhnutných pri návrhu vodozádržných opatrení a modrozelenej infraštruktúry, modelovanie erózie pôdy, a dimenzovanie opatrení v malých povodiachako ochrany pred prívalovými povodňami. V rámci projektu budú spracované mapy povodňového ohrozenia pre najkritickejšie lokality v rámci Slovenska a vývoj expertného systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modrozelenej infraštruktúry. Projekt vytvorí v súčasnosti chýbajúce aktuálne celoplošné zhodnotenie návrhových zrážok na území Slovenska reflektujúc na teoretické poznatky zo štatistiky hodnotenia extrémov. Štatistické hodnotenia budú robené na základe dostupných údajov z ombrografických a automatických staníc za obdobie cca 15-30 rokov merania. V projekte využijeme okrem klasických štatistických metód aj najnovšie metódy spracovania údajov (napr. Bayesovskú štatistiku).  Tieto umožňujú precizovanie numerických výsledkov expertnými skúsenosťami. Kvantily návrhových hodnôt špecifickej výdatnosti dažďa budú počítané pre doby opakovania od 2 po 100 rokov. Súčasťou analýz bude aj kvantifikácia neistôt odhadnutých návrhových hodnôt. Tieto lokálne odhady následne využijeme na empirické vyjadrenie lokálnych závislostí medzi špecifickou výdatnosťou dažda, trvaním dažďa a frekvenciou jeho výskytu. V rámci projektu sa budú taktiež skúmať účinky zrážok rôznej intenzity na poľnohospodárske a lesné porasty a infiltrácia vody do pôdy s dôrazom na využitie pri návrhu modrozelenej infraštruktúry a pri modelovaní erózie pôdy. Nevyhnutnou súčasťou celoplošného hodnotenia je potreba cezhraničnej spolupráce na expertnej úrovni, hlavne zaúčelom správneho interpretovania výstupov modelovania v pohraničných oblastiach. Z tohto dôvodu bude súčasťou projektu aj spolupráca s expertmi na zrážkovéextrémy a ich vplyv na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo z Rakúska, Česka a Poľska. Hlavným prínosom projektu bude pretavenie teoretických poznatkov s praktickými výstupmi využiteľnými pri návrhu vodohospodárskych opatrení v krajine ako odozva na prebiehajúce klimatické zmeny.

Výsledky: