Základný výskum

PETRÍK, Igor - JANÁK, Marian - FROITZHEIM, Nikolaus - GEORGIEV, N. - YOSHIDA, Kenji - SASINKOVÁ, Vlasta - KONEČNÝ, Patrik - MILOVSKÁ, Stanislava. Triassic to Early Jurassic (c. 200 Ma) UHP metamorphism in the Central Rhodopes: evidence from U-Pb-Th dating of monazite in diamond-bearing gneiss from Chepelare (Bulgaria). In Journal of Metamorphic Geology, 2016, vol. 34, no. 3, p. 265-291. (3.673 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0263-4929.

Článok je výsledkom práce medzinárodného kolektívu (SR, Nemecko, Japonsko, Bulharsko), ktorý objavil, identifikoval nový výskyt diamantov v bulharských Rodopoch, datoval vek príslušného metamorfizmu a stanovil P-T podmienky ultravysokotlakovej (UHP) metamorfózy (Petrík et al. 2016). Vek UHP metamorfózy (200 mil. r.) sme stanovili na základe datovania monazitu a jej P-T podmienky na 3.5-4.6 GPa; 700-800 °C. Tieto hodnoty sme vypočítali na základe termodynamického modelovania. Okrem staršej UHP etapy datovaný minerál monazit zachoval aj druhú fázu granulitového metamorfizmu pred 160 mil. rokov. Nové výsledky datovania menia staršie predstavy o UHP metamorfóze v Rodopoch, ktorá bola staršia (obdobie trias až vrchná jura) než sa pôvodne myslelo (krieda). K hlbokej subdukcii došlo pri zatvorení oceánu Paleotethys. Mladšia fáza zachytená monazitom už indikuje začiatok ďalšieho metamorfného cyklu kolíziou oblúk – kontinent.

TOMAŠOVÝCH, Adam - KENNEDY, Jonathan D. - BETZNER, Tristan J. - BITLER KUEHNLE, Nicole - EDIE, Stewart - KIM, Sora - SUPRIYA, K. - WHITE, Alexander E. - RAHBEK, Carsten - HUANG, Shan - PRICE, Trevor D. - JABLONSKI, David. Unifying latitudinal gradients in range size and richness across marine and terrestrial systems. In Proceedings of Royal Society : B - Biological Sciences, 2016, vol. 283, no. 1830, article Number: 20153027. (4.823 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0962-8452.

Počet druhov je väčší vo fylogenetických líniach (rodoch) ktoré majú väčšie geografické rozšírenie v oboch skupinách (TG – počet tropických druhov v líniach ktoré sú len v trópoch, TSB – počet tropických druhov v líniach obývajúce tropické a mierne zemepisné šírky, ESB – počet extra-tropických druhov v líniach obývajúce tropické a mierne zemepisné šírky, EG – počet extratropických druhov v líniach ktoré sú len vo vyšších zemepisných šírkach).

Suchozemské a morské organizmy sú charakteristické tým, že dosahujú maximálnu diverzitu v tropickej oblasti, ale líšia sa tým že suchozemské druhy sú endemické v trópoch a morské druhy sú endemické vo vyšších zemepisných šírkach. Porovnávacou analýzou suchozemských vtákov a morských mäkkýšov na globálnej úrovni sme zistili, že fylogenetickej línie s veľkým geografickým rozšírením majú väčšiu druhovú diverzitu ako línie vyskytujúce sa len v jednej klimatickej zóne. To znamená, že napriek veľkým rozdielom v charaktere ekosystémov na súši a v oceánoch, rýchlosť vznikania nových druhov má podobnú dynamiku v oboch prostrediach – línie s vyššou diverzifikáciou majú väčšiu pravdepodobnosť imigrácie do nových neobývaných klimatických zón.

VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna - REVALLO, Miloš. Producing K indices by the intensive method based on the traditional hand-scaling methodology - preliminary results. In Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2016, vol. 137, no. 1, p. 10-16. (1.463 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1364-6826.

VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - REVALLO, Miloš - BOCHNÍČEK, Josef - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Testing the interactive computer method (IM) for producting K indices with the data of the Hurbanovo and Budkov magnetic observatories. In Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2016, vol. 147, no. 1, p. 90-97. (1.463 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1364-6826.

Porovnanie počítačových K indexov (metóda IM) s autentickými K indexami

Vyvinuli sme interaktívnu počítačovú metódu (IM) na výpočet K indexov z digitálnych magnetogramov. Pre vysokú úroveň geomagnetickej aktivity (K indexu aspoň 5) poskytuje metóda IM lepšie výsledky ako poskytujú súčasné algoritmy FMI a AS.

Aplikačný typ

FOJTÍKOVÁ, Lucia - KRISTEKOVÁ, Miriam - MÁLEK, Jiří - SOKOS, Efthimios - CSICSAY, Kristian - ZAHRADNÍK, Jiří. Quantifying capability of a local seismic network in terms of locations and focal mechanism solutions of weak earthquakes. In Journal of Seismology, 2016, vol. 20, no. 1, p. 93-106. (1.550 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1383-4649.

Vplyv počtu a rozloženia staníc na lokalizačnú schopnosť siete ( chyby určenia -> horný riadok: epicentrálna chyba, dolný riadok chyba v určení hĺbky); modrá farba=veľká chyba. a, d – pôvodná Mknet; b, e – rozšírená o 3 zelené stanice; c, f – rozšírená aj o navrhované stanice

V práci bola navrhnutá kombinácia vhodných metód (vrátane jednej novej) na kvantifikovanie presnosti lokalizácie zemetrasení a určenia ohniskových mechanizmov pre konkrétnu lokalitu a konfiguráciu seizmických staníc, pričom bol vytvorený aj software voľne dostupný pre ďalšie aplikácie. Analýza bola aplikovaná na lokálnu seizmickú sieť Malé Karpaty. Táto sieť monitoruje zdrojovú oblasť v blízkosti jadrovej elektrárne, významnú z hľadiska seizmického ohrozenia. Výsledky jasne ukázali, že navrhované rozšírenie siete by výrazne znížilo neurčitosti určenia hypocentra ako aj ohniskových mechanizmov zemetrasení a podstatne tak zlepšilo monitorovanie seizmickej aktivity v danej oblasti. Práca môže byť podkladom pre kompetentné inštitúcie pri rozhodovaní o poskytnutí financií na rozšírenie monitoringu.

PÁNISOVÁ, Jaroslava - MURÍN, Igor - PAŠTEKA, Roman - HALIČKOVÁ, Jana - BRUNČÁK, Peter - POHÁNKA, Vladimír - PAPČO, Juraj - MILO, Peter. Geophysical fingerprints of shallow cultural structures from microgravity and GPR measurements in the Church of St. George, Svaty Jur, Slovakia. In Journal of Applied Geophysics, 2016, vol. 127, p. 102-111. (1.355 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0926-9851.

3D model kostola s detailným pohľadom na podzemné štruktúry

Štyri stredoveké krypty a základy západnej steny pôvodnej románskej stavby boli úspešne zamerané v hlavnej lodi kostola sv. Juraja vo Svätom Jure pomocou mikrogravimetrie a georadaru. Výsledky z harmonickej inverzie kombinované s georadarovým a hustotným modelovaním pomohli pri vytvorení priestorového modelu týchto kultúrnych objektov, ktorý je pridaný do vizualizácie viditeľných častí kostola. Ukázali sme, že 2D geofyzikálne obrazy alebo kvantitatívne interpretácie vo forme 3D modelov je možné pripojiť do virtuálnych databáz kultúrneho dedičstva.

BOCHNÍČEK, Oliver - BORSÁNYI, Peter - ČEPČEKOVÁ, Eva - FAŠKO, Pavol - CHMELÍK, Miroslav - JANČOVIČOVÁ, Ľubica - KAPOLKOVÁ, Hana - LABUDOVÁ, Lívia - MIKULOVÁ POĽČOVÁ, Katarína - MIŠAGA, Oliver - NEJEDLÍK, Pavol - PRIBULLOVÁ, Anna - SNOPKOVÁ, Zora - ŠŤASTNÝ, Pavel - ŠVEC, Marek - TURŇA, Maroš. Klimatický Atlas Slovenska. Banská Štiavnica : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. 132 s. ISBN 978-80-88907-91-6.

Klimatický atlas Slovenska je ojedinelou publikáciou nakoľko takáto publikácia vychádza ako druhá tohto typu po viac ako 55 rokoch. 172 máp a vyše 200 grafov a tabuliek zobrazuje vývoj klímy na Slovensku za ostatných 50 rokov v geografickom a historickom kontexte.

Medzinárodné vedecké projekty

FROITZHEIM, Nikolaus - MILADINOVA, Irena - JANÁK, Marian - KULLERUD, K. - RAVNA, Erling J. Krogh - MAJKA, Jarosław - FRONSECA, Raul O. C. - MÜNKER, Carsten - NAGEL, Thorsten. Devonian subduction and syncollisional exhumation of continental crust in Lofoten, Norway. In Geology, 2016, vol. 44, no. 3, p. 223-226. (4.548 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0091-7613.

Výskum sa uskutočnil v spolupráci so zahraničnými partnermi z Nórska (Univerzita Tromsø), Nemecka (Univerzita Bonn) a Švédska (Univerzita Uppsala) a zahrnoval stanovenie P-T podmienok metamorfózy a veku lofotských eklogitov (Froitzheim et al. 2016). P-T podmienky metamorfózy eklogitov boli vypočítané na teplotu 650-670 °C a tlak 2.5-2.7 GPa. Vek bol stanovený na základe Lu-Hf datovania granátov. Tieto výsledky demonštrujú, že fundament Lofotov bol subdukovaný do hĺbky viac ako 90 km pred ca. 400 mil. rokov (obdobie devónu), v dôsledku globálnej kontinentálnej kolízie a podsunutia Baltiky pod Laurenciu. Týmto sa vyriešil zásadný problém veku metamorfizmu a jeho korelácie v rámci severoatlantických kaledoníd.

LUKENEDER, Alexander - SOTÁK, Ján - JOVANE, L. - GIORGIONI, M. - SAVIAN, Jairo F. - HALÁSOVÁ, Eva - REHÁKOVÁ, Daniela - JÓZSA, Štefan - KROH, Andreas - FLORINDO, F. - SPROVIERI, M. Multistratigraphic records of the Lower Cretaceous (Valanginian-Cenomanian) Puez key area in N. Italy. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2016, vol. 447, p. 65-87. (2.525 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 0031-0182.

MICHALÍK, Jozef - REHÁKOVÁ, Daniela - GRABOWSKI, Jacek - LINTNEROVÁ, Otília - SVOBODOVÁ, A. - SCHLÖGL, Ján - SOBIEŃ, Katarzyna - SCHNABL, Petr. Stratigraphy, plankton communities, and magnetic proxies at the Jurassic/Cretaceous boundary in the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia). In Geologica Carpathica, 2016, vol. 67, no. 4, p. 303-328. (1.523 - IF2015). (2016 - Current Contents). ISSN 1335-0552.

Multidisciplinárne štúdium vrchnojurských a spodnokriedových súvrství Západných Karpát (Michalík et al. 2016) a Južných Álp (Lukeneder, Soták et al. 2016) bolo zamerané na vytýčenie hraničných stratotypov v rámci medzinárodnej stratigrafickej škály a analýzu záznamov globálnych paleooceánografických zmien. Zmeny mikroorganizmov, stabilných izotopov a organického uhlíka dokumentujú chladnejšie obdobie narušené teplejšou epizódou na konci jury, nasledované explozívnym vývojom planktónu na začiatku kriedy v dôsledku prítoku teplých vôd, zvyšovania slanosti a intenzifikácie oceánskych prúdov. Štúdium jursko-kriedovej hranice bolo súčasťou práce Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu (ICS). Analýza spodnokriedových udalostí na profile Puez preukázala nástup diverzifikácie foraminiferového planktónu od konca hauterivu (Faraoni event), prejavov globálnej oceánskej anoxie v albe (OAE 1b a OAB1d) a dlhodobý nárast teplôt vrcholiaci najvýraznejším oteplením Zeme počas skleníkového obdobia strednej kriedy („supergreenhause“). Tento profil sa širokým stratigrafickým rozsahom i komplexnosťou spracovania stal významným stratotypom tethýdnej oblasti.

NEMČOK, Michal - RYBÁR, S. - SINHA, S. T. - HERMESTON, S. - LEDVÉNYIOVÁ, L.. Transform Margins : Development, Controls and Petroleum Systems. 1. vyd. - London : Geological Society, 2016, 385 p. ISBN 978-1-86239-744-6.

Monografia poskytuje prehľad poznatkov o transformných okrajoch litosfériských platní vrátane ich dynamického vývoja, štruktúry a termálneho režimu. Tieto poznatky sú využiteľné pre prieskum ložísk uhľovodíkov. Monografia je dielom širokého kolektívu zahraničných expertov.