Hranice křída–paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Číslo projektu:19-07516S
Doba riešenia:01.09.2018–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prof. P. Pruner, Dr. P. Schnabl – Geologický ústav AV ČR

Webstránka:
Anotácia:

Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.

Výsledky: