AlpArray
Číslo projektu:AlpArray
Doba riešenia:01.01.2013–31.01.2020
Zodpovedný riešiteľ:Kristián Csicsay
Spoluriešitelia z ústavu:Lucia Fojtíková, Miriam Kristeková
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:http://www.alparray.ethz.ch/home/
Anotácia:

AlpArray je medzinárodný multidisciplinárny projekt typu koordinovanej výskumnej iniciatívy mnohých európskych krajín, ktorého primárnou úlohou je študovať širšiu oblasť Álp na pomocou vysoko kvalitných širokopásmových seizmických dát, získaných pomocou inštalácií dočasných seizmických staníc pre jednotlivé seizmologické experimenty. V súčasnosti je zapojených 64 inštitúcií zo 17 krajín. Hlavným cieľom tohto projektu je sústrediť a spojiť rôzne prístrojové vybavenie a výskumné úsilie participujúcich krajín vykonané na národnej úrovni do koordinovanej medzinárodnej spolupráce, vrátane zberu dát, spracovania a analýzy a zobrazovania. K existujúcim 220 stálym staniciam v záujmovej oblasti bude doplnených ďalších cca 350 na pevnine a cca 40 na morskom dne. Geodynamická interpretácia získaných údajov bude založená na spojení výsledkov z rôznych disciplín geovied, ako geológia, seizmológia, gravimetria, magnetotelurika, GPS merania, numerické a analógové modelovanie).

Výsledky: