Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
Číslo projektu:APVV-14-0118
Doba riešenia:01.07.2015–30.06.2019
Zodpovedný riešiteľ:Ján Soták
Spoluriešitelia z ústavu:Silvia Antolíková, Adrián Biroň, Kamil Fekete, Jozef Michalík, Rastislav Milovský, Zuzana Pulišová, Dušan Starek, Vladimír Šimo, Juraj Šurka, Marek Vďačný
Ďalší spoluriešitelia:

Prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc., Prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc., Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., RNDr. Eva Halásová, PhD., Doc. RNDr. Milan Sýkora, CSc., Doc. RNDr. Roman Aubrecht, PhD., Mgr. Štefan Józsa, PhD., Doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., Mgr. Silvia Králiková, PhD., Mgr. Ján Schlögl, PhD., Mgr. Samuel Rybár, Mgr. Jakub Havrila, Mgr. Andrej Ruman, Mgr. Michal Šujan

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie stratotypových profilov Západných Karpát, ktoré kvalitou geologického záznamu môžu slúžiť ako kalibračné štandardy stupnice geologického času a sedimentárne archívy paleoenvironmentálnych zmien. Prvotný výskum bude zahŕňať kodifikáciu neformálnych stratigrafických jednotiek, redefiníciu historických stratotypov, klasifikáciu lito-, bio- a geochronologických jednotiek, regionálnu a interregionálnu koreláciu jednotiek, a i. Ďalší výskum stratotypov bude realizovaný multidisciplinárnym prístupom a aplikáciou vysokorozlišovacích metodík, ktoré zabezpečia najvyššiu kvalitu dát pre časovú kalibráciu a identifikáciu zmien paleoprostredí. Výber stratotypových profilov bude zameraný na hraničné súvrstvia, v ktorých je možné sledovať eventy vymierania a morfogenézy organizmov, zmeny klimatických a ekologických faktorov prostredia, zmeny v sedimentárnom a hydrografickom režime paniev, záznamy orbitálnych cyklov a eustatických zmien, zmeny depozičných systémov, zmeny paleomagnetizmu, záznamy impaktových udalostí a syngenetického vulkanizmu, i. Z týchto výskumov budú doplnené chýbajúce poznatky k medzinárodnému uznaniu niektorých významných slovenských stratotypov a budú vytipované nové potenciálne stratotypy pre mezozoické a kenozoické súvrstvia Západných Karpát. Výsledkom bude monografická publikácia slovenských stratotypov ako referenčných štandardov časovej škály a záznamov paleoenvironmentálnych zmien.

Výsledky: