Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Číslo projektu:APVV-14-0278
Doba riešenia:01.07.2015–30.06.2019
Zodpovedný riešiteľ:Igor Petrík
Spoluriešitelia z ústavu:Igor Broska, Marian Janák, Stanislava Milovská
Ďalší spoluriešitelia:

Pavel Uher, Martin Ondrejka, Vladimír Bilohuščin

Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá stabilitou a transformáciami akcesorických minerálov (s dôrazom na REE, Nb, Ta, C) z granitických a metamorfovaných hornín v procese subdukcie a exhumácie litosféry. Identifikáciou primárnych a sekundárnych fáz a kvantifikáciou premien (reakcie medzi fázami) je možné odvodiť P-T-X parametre metamorfózy a navrhnúť tektonickú interpretáciu. Komplexné premeny akcesórií zahrnujú aj horninotvorné minerály, čo umožňuje výpočet reakcií. Detailne sa budú študovať minerály REE (allanit, monazit, a produkty ich premien) spolu s apatitom, Nb-Ta fázami, turmalínom, Fe-Ti oxidmi podľa typu horniny. Štúdium (ne)stability monazitu má priamy dôsledok na vekovú interpretáciu komplexných zŕn. Zvláštna pozornosť bude venovaná transformácii grafit –diamant v ultravysokotlakových horninách. Na úspešné riešenie projektu sú navrhnuté vhodné terény, okrem polymetamorfných hornín Západných Karpát, sú to ultra-vysokotlakové horninu Pohoria, Rodop a Kaledoníd. Projekt má charakter základného výskumu, ale niektoré výsledky (stabilita monazitu počas tepelného pôsobenia) sú aplikovateľné na „nukleárnu keramiku“ navrhovanú pre úložiská rádioaktívnych odpadov pretože poznatky o geochemickej mobilite počas alterácie sú zásadné pre odhad risku po uložení .

Výsledky: