Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Číslo projektu:APVV-15-0050
Doba riešenia:01.07.2016–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Mikuš
Ďalší spoluriešitelia:

PriFUK Bratislava (Marián Putiš), FPV UMB v Banskej Bystrici (Ján Spišiak)

Webstránka:
Anotácia:

Projekt sa zaoberá fluidno-alteračnými procesmi v horninách kôrovo-plášťovej prizmy v alpidnom orogéne Západných Karpát, východných Álp a severnej časti Turecka. Tieto procesy sa viažu na významné magmatické a metamorfné udalosti, ktoré boli predmetom nášho výskumu v predchádzajúcich projektoch. Teraz sa zameriame na viaceré typy fluidno-horninových interakčných (alteračných) zón ktoré sme zistili, ale ich genéza nebola predmetom výskumu: i) v subdukčno-akrečných komplexoch modrých bridlíc, eklogitov a ultramafitov, ii) v spodnokôrových ortorulách, granitoch, metabazitoch a metaultramafitoch, iii) v skarnoch, a iv) v lamprofýroch a plášťových xenolitoch. Podstatou týchto procesov je interakcia hornín s fluidami v rôznych hĺbkových úrovniach litosféry. V rámci nich sa sústredíme na nepoznané minerálne paragenézy ako aj samostatné fázy, ktoré môžu byť základom nového petrologického modelu kôrovo-plášťovej interakcie. K tomu vykonáme podrobný mineralogicko-petrologickým výskum minerálnych asociácií alterovaných hornín, ako hlavných indikátorov fluidného režimu litosféry. Použijeme moderné mikroskopické, elektrónovo-optické, rtg-difraktometrické a spektroskopické metódy na zistenie chemizmu minerálov a hornín alteračných zón. Termodynamické modelovanie a geotermobarometria budú hlavnými metódami na zistenie P-T-X podmienok alteračných reakcií. Určia sa vybrané rádiogénne a stabilné izotopy, a pomocou nich aj izotopický vek alteračných produktov a potenciálne zdroje fluidnej fázy. Nízkoteplotnú časť alteračných procesov overíme experimentálnou simuláciou v autokláve. Overenie vyššieteplotných a vyššietlakových podmienok vyžaduje prístup do špeciálnych zahraničných laboratórií v rámci medzinárodnej spolupráce. Navrhneme modelové schémy alteračných procesov v mikrooblasti, ktoré následne použijeme na geodynamickú interpretáciu fluidného režimu akrečnej prizmy orogénu.

Výsledky: