Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Číslo projektu:APVV-16-0146
Doba riešenia:01.07.2017–30.06.2021
Zodpovedný riešiteľ:Ján Madarás
Spoluriešitelia z ústavu:Vladimír Bezák, Adrian Biroň, Kristián Csicsay, Kamil Fekete, Lucia Fojtíková, Róbert Kysel, Jaroslava Pánisová, Iveta Smetanová, Ján Vozár, Jozef Vozár
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – koordinátor projektu

Webstránka:
Anotácia:

Údaje o zlomoch a ich parametroch sú cennými informáciami pre základný geologický výskum, ale aj pre územné plánovanie, stavebné aktivity a posudzovanie zdravotných a prírodných rizík z geologického prostredia. Cieľom projektu je, využitím kombinácie multidisciplinárnych terénnych vedecko-výskumných postupov, lokalizovať priebeh a identifikovať priestorové, štruktúrne, fyzikálne, dynamické a vekové parametre vybratých dislokácií. Zlomy budú aj s využitím dostupných leteckých a satelitných snímok detekované a skúmané v teréne spektrom geofyzikálnych metód, metódou detekcie emanácií radónu v kombinácii s biodetekciou, a budú štruktúrne-geologicky a vekovo analyzované. Recentná aktivita zlomov bude monitorovaná meraniami seizmických javov, analýzou ich ohniskových mechanizmov, analýzou historických zemetrasení, ako aj veľmi presnými geodetickými meraniami na báze technológie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Po prvýkrát bude v Západných Karpatoch využitá technológia merania veľmi presných hodnôt tiaže a družicovej radarovej interferometrie na detekciu vertikálnej zložky recentného pohybu pozdĺž konkrétneho zlomu (vikartovský zlom v podtatranskom regióne). Zlomové štruktúry budú posudzované aj vo vzťahu k regionálnym kôrovým štruktúram, ktorých sú povrchovým prejavom a ktoré sa odrážajú v nehomogenitách geofyzikálnych polí litosféry (zaznamenané v existujúcich seizmických, gravimetrických, geoelektrických, magnetických a magnetotelurických rezoch a mapách). Očakávaným výsledkom budú štruktúrne schémy presného priebehu detekovaných diskontinuít, ktoré budú charakterizované zistenými zlomovými parametrami (úklon, hrúbka poruchovej zóny, priepustnosť, zvodnenosť, radónové emanácie, kinematika, vzťah ku svahovým deformáciám, recentná aktivita a pod.). Potenciálny vplyv zlomových štruktúr na zdravie obyvateľstva bude monitorovaný v obydliach lokalizovaných v blízkosti nami identifikovaných rizikových zlomov systematickými meraniami koncentrácií radónu.

Výsledky: