Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Číslo projektu:APVV-17-0170
Doba riešenia:01.08.2018–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Madzin
Spoluriešitelia z ústavu:Jana Bučová, Ján Soták
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (koordinátor)

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: