Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Číslo projektu:APVV-17-0555
Doba riešenia:01.11.2018–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Adam Tomašových
Spoluriešitelia z ústavu:Marián Golej, Vladimír Šimo, Ivana Koubová
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:

Anoxia a hypoxia môžu výrazne znížiť fungovanie ekosystémov a zvýšiť pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Ochudobnenie kyslíka vo fosílnom zázname je často diagnostikované na základe laminácie, zníženej intenzity bioturbácie, malej veľkosti makrobentických organizmov, rozkvetu oportunistických druhov tolerantných voči hypoxii, a vysokej koncentrácie organickej hmoty. Zachovateľnosť mnohých z týchto indikátorov je ale nízka, napr. ak je po obnovení koncentrácií kyslíka pomerne dlhý čas na obnovu spoločenstiev, hĺbka bioturbácie je relatívne veľká a/alebo rýchlosť sedimentácie je príliš pomalá. Pomer rýchlosti sedimentácie k intenzite bioturbácie je tak jednou z kľúčových premenných, ktoré určujú potenciál na zachovanie anoxických alebo hypoxických udalostí vo fosílnom zázname. V tomto projekte budeme preto určovať rozsahy sedimentačných rýchlostí a bioturbácie pri ktorých sa môžu zachovať bentické reakcie na hypoxiu alebo anoxiu, a tým aj zlepšiť identifikovateľnosť anoxických alebo hypoxických kríz vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme hodnotiť potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka na dvoch kontinentálnych šelfoch v južnej Kalifornii a v severnom Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v stratigrafických sukcesiách charakterizovaných striedaním normoxických, hypoxických a anoxických podmienok v polouzavretých bazénoch triasu, jury, a stredného miocénu. Budeme skúmať časové spriemerovanie a rýchlosti pochovávania schránok v holocénnych sukcesiách, a priestorové a časové gradienty vo veľkosti schránok, druhovej početnosti, a rýchlosti rastu bentických druhov v prostrediach postihnutých eutrofikáciou a hypoxiou v triasových, jurských, a miocénnych sukcesiách.

Výsledky: