Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny
Číslo projektu:APVV-18-0251
Doba riešenia:01.07.2019–31.10.2022
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Koordinátor projektu – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Webstránka:
Anotácia:

Cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu je pochopenie evolučných vzťahov medzi dynamikou podnebia a diverzitou stavovcov Laurázie použitím moderných kvantitatívnych analytických a zobrazovacích techník a bioštatistického spracovania fosilizovaných tkanív a abiotických štruktúr. Predmetom výskumu sú paleontologické lokality tvorené vrchno- a spodno-kriedovými a stredno-jurskými sedimentmi, ktoré sa nachádzajú v menej dostupných oblastiach provincie Vnútorného Mongolska a Liao-ningu v Číne. Rozsiahle a vegetáciou nepokryté geologické odkryvy na povrchu poskytujú unikátnu študijnú oblasť pre efektívny zber geologických údajov a skamenelín stavovcov. Oblasť Vnútorného Mongolska obsahuje početné neprebádané oblasti, ktoré ponúkajú reálne možnosti významných paleontologických objavov regionálneho aj globálneho významu. Náš výskumný zámer predstavuje synergickú a komplexnú analýzu dôležitých nálezísk skamenelín severnej Číny. Sedimenty týchto nálezísk vznikali pod vplyvom významných paleogeografických a klimatických zmien, ktoré kontrolovali regionálny endemizmus a zmeny fauny a flóry. Dynamické zmeny fauny stavovcov určujú naše hlavné výskumné aktivity v oblasti paleoklimatológie, paleogeografie, paleobiológie a paleogenomiky. Tento projekt vznikol v spolupráci s Vnútromongolským prírodovedným múzeom a s Japonským výskumným ústavom synchrotrónovej radiácie (JASRI Spring-8). Oficiálne označenie slovensko-čínske dinosaurologické expedície (Slovak-Chinese Dinosaur Expeditions, SCDE) bude použité pre kontakt s verejnosťou, ako aj pre ďalšie formy širokej diseminácie výsledkov projektu.

Výsledky: