Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?
Číslo projektu:APVV-21-0319
Doba riešenia:01.07.2022–31.12.2025
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:Juraj Šurka
Ďalší spoluriešitelia:

Koordinátor projektu: M. Kundrát, Univerzita P.J.Šafárika Košice

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: