Gravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna
Číslo projektu:EV-C2-004
Doba riešenia:01.03.2020–30.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Peter Vajda
Spoluriešitelia z ústavu:Pavol Zahorec
Ďalší spoluriešitelia:

Papčo Juraj (SvF STU Bratislava)

Coordinator: EUROVOLC Steering Board, H2020 EUROVOLC Project (GA737070)

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na skúmanie geologickej štruktúry vrcholovej časti magmatického systému Etny pomocou gravimetrie. Vo vrcholových partiách Etny sa vykonajú nové merania tiaže. Gravimetrické merania sa spracujú do podoby mapy úplných Bouguerových anomálií (UBA). UBA data sa budú modelovať v 3D pomocou softvéru IGMAS+. Hustotný 3D model sa bude interpretovať v geologickom i vulkanologickom kontexte.

Výsledky: