Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D
Číslo projektu:SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D
Doba riešenia:01.03.2016–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Ján Vozár
Spoluriešitelia z ústavu:Peter Vajda
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:

Geofyzikálny prieskum, významne prispieva k porozumeniu a skúmaniu procesov spojených so strategickými energetickými a nerastnými zdrojmi a to najmä pomocou geoelektrických metód. Kombinácia rôznych geofyzikálnych metód v jednom inverznom nástroji znižuje nejednoznačnosť inverzných problémov a výsledných modelov. Integrované geofyzikálne a petrologické modelovanie, spolu s inverznými problémami, predstavujú najzaujímavejšie témy výskumu v geofyzike. Modelovací balík LitMod3D, ktorý modeluje geofyzikálne dáta, na základe topografickej výšky a tepelného toku a petrologických informácií, plánujem rozšíriť o štruktúrne viazaný model kôry vytvorený v joint inverznom softvérovom balíku pre súčasné inverzné modelovanie gravimetrických, seizmických a magnetotelurických (MT) dát. Nový názov balíčka s kôrovým modulom bude LitMod 3Dic. Pôvodný LitMod balíček vypočítava realistické rozloženie teploty a tlaku v hornom plášti a charakterizuje parametre chemického zloženia minerálov, ako aj obsah vody, čo nám umožňuje definovať modely jednotlivých geofyzikálnych parametrov vo vrchnom plášti a vypočítať syntetické geofyzikálne dáta na povrchu Zeme. Implementácia kôrového inverzného modulu bude prebiehať v dvoch krokoch: a) rozšírenie LitMod balíčka o MT kód pre geoelektrické modelovanie kôry a plášťa; aj s optimalizáciou implementovaného MT kódu, pretože 3D MT inverzný kód je výpočtovo aj časovo najnáročnejšia časť b) do LitMod-u bude začlenený kôrový inverzný kód založený na joint inverznom softvérovom balíku, čo rozšíri kôrové modely o modely hustoty a seizmických rýchlostí. Výsledný rozšírený LitMod3Dic balíček bude použitý na vykonanie multi-dimenzionálno, tepelno a petrologicky-riadeného modelovania kombinujúceho MT, gravimetrické a seizmické dáta v inverznom modelovaní kôry a plášťa v Karpatsko-panónskej oblasti. Nasledujúce štúdie sa zamerajú na zmapovanie neo-vulkanických oblastí, sub-čadičovýchštruktúr a tepelných parametrov na východnom a strednom Slovensku.

Výsledky: