Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
Číslo projektu:SAV-AV ČR-21-07
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Vladimír Bezák
Spoluriešitelia z ústavu:Anna Buchholcerová, Ján Vozár
Ďalší spoluriešitelia:

Geofyzikálni ústav Akademie věd ČR – Praha

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: