Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov
Číslo projektu:VEGA 1/0013/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK – koordinátor

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: