Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory
Číslo projektu:VEGA 1/0019/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Iveta Smetanová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – koordinátor

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: