Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach
Číslo projektu:VEGA 1/0168/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Igor Broska
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK – koordinátor

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: