Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
Číslo projektu:VEGA 1/0237/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:
Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: