Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
Číslo projektu:VEGA-1/0260/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:Ľubica Luhová
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: