Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Číslo projektu:VEGA-1/0291/19
Doba riešenia:01.01.2019–31.12.2022
Zodpovedný riešiteľ:Stanislava Milovská
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (koordinátor projektu)

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: