Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 1/0526/21
Doba riešenia:01.01.2021–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Júlia Kotulová
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (koordinátor)

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: