Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí
Číslo projektu:VEGA 1/0563/22
Doba riešenia:01.01.2022–31.12.2024
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica – koordinátor

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: