Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
Číslo projektu:VEGA 1/0664/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2017
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Marta Illýová, Ferdinand Šporka, Ladislav Hamerlík, Katarína Trnková

Webstránka:
Anotácia:

Oblasť Banskej Štiavnice patrila vďaka bohatým náleziskám striebra a zlata k najvýznamnejším banským regiónom Európy už od stredoveku. Baníctvo bolo základom ekonomického rozvoja tejto oblasti, na druhej strane však zanechalo dedičstvo v podobe zvyškov a odpadov zo spracovania rúd. Mnohé tieto štruktúry, najmävodné nádrže, sa stali súčasťou krajiny a paradoxne zvýšili jej atraktivitu. To bol zrejme dôvod, prečo sa doterazdopad baníckej činnosti hodnotil skôr ako geomorfologický činiteľ než ako vážny environmentálny problém. Na rozdiel od doterajších štúdií zameraných na výskum súčasnej krajiny a ekosystémov chce navrhovaný paleolimnologický projekt študovať multiproxy prístupom rozsah a intenzitu ľudských vplyvov za posledných ~ 250 rokov. Okrem zhodnotenia kontaminácie prostredia banskými odpadmi a ich potenciálnym rizikom pre organizmy a ľudskú populáciu to bude tiež unikátna príležitosť sledovať dynamiku a časovanie procesov vedúcich k súčasnému stavu terestrických a vodných ekosystémov.

Výsledky: