Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd
Číslo projektu:VEGA 1/0119/16
Doba riešenia:01.01.2016–31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ:Rastislav Milovský
Spoluriešitelia z ústavu:
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – koordinátor projektu, Ústav zoológie SAV, Botanický ústav SAV

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: