Mineralógia, petrogenéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Číslo projektu:VEGA 1/0143/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Vratislav Hurai
Spoluriešitelia z ústavu:Ľubica Puškelová
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – koordinátor projektu

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: