Pakomáre ako indikátory paleoenvironmentálnych zmien: vytvorenie modelu na rekonštrukciu teplôt v neskorom glaciáli a holocéne s využitím subfosílnych spoločenstiev z tatranských plies.
Číslo projektu:VEGA 1/0341/18
Doba riešenia:01.01.2018–31.12.2020
Zodpovedný riešiteľ:Radovan Kyška-Pipík
Spoluriešitelia z ústavu:Dhavamani Ramachandran, Marina Vidhya
Ďalší spoluriešitelia:

Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica – koordinátor projektu

Webstránka:
Anotácia:
Výsledky: