Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
Číslo projektu:VEGA 1/0650/15
Doba riešenia:01.01.2015–31.12.2018
Zodpovedný riešiteľ:Pavol Siman
Spoluriešitelia z ústavu:Tomáš Mikuš
Ďalší spoluriešitelia:

Prírodovedecká fakulta UMB, Banská Bystrica – koordinátor projektu

 

Webstránka:
Anotácia:

Projekt je zameraný na výskum a zaradenie magmatických žilných hornín predovšetkým predalpínskeho vývoja Západných Karpát. Okrem genézy týchto hornín na základe geochemických charakteristík je potrebné riešiť ajich vekové a priestorové vzťahy. Budeme študovať kyslé horniny typu granitových porfýrov, intermediálne ažbázické horniny typu kersantitov a spessartitov. Zameriavame sa predovšetkým na ich vekový a genetický vzťah s okolnými horninami kryštalinika (hlavne k hosťujúcim granitom). Posledným študovaným horninovým typom alkalické lamprofýry. Úlohou je pre interpretácie využiť analýzy stopových prvkov a izotopický výskum (vrátane izotopov Rb, Sr, Sm, Nd) a Ar/Ar – U/Th/Pb datovanie.

Výsledky: